zpět na Louč - komentuje svět žurnalistiky a médií    © Milan Šmíd

03.12.2001 RUBRIKA: TV3

Záznam diskuse SKSP PSP 28.11.2001

Záznamy vystoupení z jednání stálé komise pro sdělovací prostředky PSP ve středu 28.11.2001 v 19.00 večer

Záznamy nejsou kompletní, vybral jsem jenom to, co mne zaujalo, u Kindernaye a Collinse je uvedeno vše podstatné. Komise slíbila, že zajistí přepis diskuse. Teprve ten bude možné pokládat za autorizovaný. Tohle jsou novinářské poznámky...


Martin Muchka, předseda Rady RTV:

Padly tady některé otázky ohledně červnového rozhodování o prodloužení licence pana Kindernaye. Tady se nejedná o prodloužení licence samozřejmě v režimu nového vysílacího zákona, ale o prodloužení této licence do dřívějším zákonem stanovené maximální lhůty. Rada tímto prodloužením sledovala kromě potvrzení, opakuji potvrzení, směrem k zahraničnímu investoru, že licence není ohrožena, protože normálně by skončila k letošnímu říjnu, k září vlastně. Licence není ohrožena ukončením původní platnosti, zejména to, aby případným novým licenčním řízením, které by bylo nutno v tom případě vypsat, nebyl zkrácen divák, protože až do doby udělení nové licence by se na příslušných kmitočtech a oblastech terestricky nesmělo vysílat. Takže tolik asi k problematice toho červnového prodloužení.


Martin Kindernay:

Skutečnosti, o kterých budu mluvit, jsou podloženy argumenty...
Veřejnost je manipulována PR agenturami, které mají poškodit jak moji osobu, tak držitele licence, tak mediální radu...
V květnu jsem se dozvěděl o záměru založit společnost v Lucembursku, souhlasil jsem, protože jsem měl smluvní vztahy a respektoval jsem je...
Udělil jsem plnou moc k založení společnosti osobě z EMV, kterou jsme podle dohody měl stoprocentně vlastnit a stoprocentně ovládat...
Již v průběhu zakládání společnosti jsem se dozvěděl, že konstrukce společnosti mi nedává žádné řídící pravomoci, nebyla postavena podle mých představ, nebyl jsem ředitelem, dodnes jsme neviděl stanovy, akcie společnosti KTV, byl jsem vyřazen z veškerého jednání, nikdy jsem nebyl pozván, neúčastnil se správní rady...
Velice mě překvapilo, že KTV podala žalobu na radu, aniž jsem o tom věděl...
Toto mohu doložit dokumenty...
Když nebyla převedena licence na KTV z důvodů, které jsem musel uznat.. nastoupila druhá část smlouvy...

Ty dohody zněly - založit novou společnost českou nebo se stát stoprocentním vlastníkem české společnosti již existující. Vzhledem k tomu, že jsem se dozvídal z médií o velice špatné situaci TV3, která, jak jsem dozvídal z médií, utratila za rok a půl 600 miliónů korun, což je pro mě velká částka a já se nedokážu smířit, jak mohla tak velká částka zmizet z malé lokální televize v Hradci Králové a ze začínající metropolitní televize v Praze. Podotýkám, že tato televize se nestavěla jako celoplošná, ale stavěla se jako regionální síť, tak zněla licence a tak zněly i licenční podmínky, které k této licenci byly vydány. Nicméně tyto věci jsem se dozvěděl a zvolil jsem druhou variantu - a to je stát se stoprocentním vlastníkem společnosti, protože založit novou společnost je věc, která v České republice trvá dva až tři měsíce. Není to záležitost, která by se dala vyřešit během týdne nebo čtrnácti dní a já jsem se domníval, že ta situace TV3 je natolik vážná, že je třeba, aby došlo k té transformaci. Stal jsem se tedy stoprocentním vlastníkem české společnosti RTV Galaxie...

Tuto společnost plně ovládám, já jsem jmenoval představenstvo, jmenoval jsem dozorčí radu, aby nikdo nebyl na pochybách, že společnost je pod mojím vlivem, tak jsou to většinou rodinní příslušníci nebo osoby, které jsou mně velice blízcí. Tato společnost byla založená...
Nabyl jsem stoprocentní vliv v této společnosti, protože společnost byla založená již v únoru...

Jenom chci říct ještě na svoji obranu: nemohl jsem v této společnosti vykonávat žádnou funkci, ani v dozorčí radě, ani v představenstvu, protože mně vázala bezkonkurenční doložka s TV3, kdy jsem se nesměl stát členem představenstva ani dozorčí rady jiné společnosti. Proto jsem zvolil tuto cestu, kdy jsem já osobně členy, kteří měli garantovat, že tuto společnost plně ovládám.

Pak následovalo to, že po schválení převodu licence jsem nabídl TV3 neboli EMV, jejího strategického partnera, na základě našich smluv vstup do této licencované společnosti. Byla jim zaslána výzva, aby se stali společníky na základě našich smluvních vztahů, zároveň jsem je požádal, aby se mnou prodloužili servisní smlouvu, protože vznikem nové společnosti zanikl fakticky můj smluvní vztah se servisní společností a chtěl jsem, aby došlo k prodloužení stávající servisní smlouvy s tím, že jsem samozřejmě požadoval, aby v některých bodech této servisní smlouvy se tato smlouva upravila v souladu s novým mediálním zákonem. K tomu jsem byl vyzván i předsedou rady, abych ve velice krátké lhůtě odstranil nedostatky právě ve svých smluvních vztazích s TV3.

Reakce pro mne byla velice šokující, protože TV3, společnost EMV, tento vstup i prodloužení servisní smlouvy odmítla. Dokonce jsem byl označen za nedůvěryhodného partnera...
Po třech týdnech a čtyřech výzvách jsem byl vyzván, abych požádal o stoprocentní vstup společnosti EMV, partnera a vlastníka TV3, nicméně s formulací, která mě předem nutila uznat své údajné protismluvní jednání, což samozřejmě pro mé jednání bylo naprosto neakceptovatelné, protože představa, že stoprocentním vlastníkem té nové společnosti je TV3 a při tom já budu financovat ze svých pokut, které jdou do stamiliónů, provoz této společnosti, byla pro mě naprosto neakceptovatelná, takže já jsem to nepovažoval za vstřícný krok.

Mezitím se však odehrály události... (4.11. došlo ke zrušení regionu TV3 ve východních Čechách, odepřen vstup mého jmenovaného ředitele zpravodajství, oznámení přerušení vysílání radě, protože regionální zpravodajství součástí licenční podmínky, kterou nemohu plnit atd.)

Současně jsem prakticky v jeden den obdržel žaloby a návrh na konkurs mého majetku, byly proti mně zahájeny některé právní kroky, a samozřejmě v tuto chvíli jsem v ten samý den jsem shodou okolností dostal výzvu k podání žádosti na radu o stoprocentní vstup. Tyto dvě věci se absolutně vylučovaly.

V médiích to bylo prezentováno jako údajná vstřícnost TV3, já jsem to samozřejmě jako vstřícnost nechápal. Rozpoutala se nejspíš podle mého názoru placená mediální kampaň, která snad se odehrávala ve všech sdělovacích prostředcích, která měla za úkol diskreditovat moji osobu...

Někteří stále tvrdí, že chtějí se mnou sdílet licencovanou společnost, se v tuto chvíli neštítí zatahovat do celé kauzy i osoby, které s tím nijak nesouvisejí, osoby mých rodičů, mých dětí, kterým fotograf z dražební společnosti sděluje, že budou muset se vystěhovat na ulici, že fotografuje jejich dům pro veřejnou dražbu, prostě věci, které jsou pro mě naprosto překvapující, protože jsem považoval dosavadního partnera za velice seriózního partnera...

Nicméně vedlo mě to k jednomu zásadnímu kroku a to, že jsem se před týdnem rozhodl požádat o osobní úvěr. Média psala, je pravda, že asi ve výši 30 miliónů korun. Ten úvěr jsem získal. Dnes z toho úvěru financuji nové studio v Hradci Králové, které bylo, jak jsem před chvílí řekl, TV3 zrušeno. Financuji z toho právě vyplacení těch zastavených nemovitostí, přes které je na mě činěn nepřípustný nátlak...

Chci říct na závěr, že stále věřím, že po obnovení vysílání, které je teď pro mě úkol číslo jedna, že je třeba zachránit licenci, doufám, že dojde k jednání o další možnosti spolupráce s investorem s americkou společností Prudential, případně společností Argus, která, nepopírám, TV3 financovala. A doufám, že tento dialog bude bez emocí, doufám, že v tomto dialogu převáží podnikatelský zájem a ne osobní vyřizování účtů...

Domnívám se, že ta taktika, že přijdu o licenci a že tu licenci získá někdo jiný, to není příliš dobrá taktika, protože Česká republika se blíží k digitální televizi a domnívám se, že prostor pro nové licenční řízení by asi už zde nebyl, protože domnívám se, že budoucnost televize v České republice je v digitální televizi a domnívám se, a chci to říct před tímto fórem, že nadále jsem otevřen jednání s americkou stranou, nicméně to jednání musí být vedeno jinými prostředky a jinými způsoby. Děkuji za pozornost."


George Collins, zástupce investora EMV:

(úvodem řekl, že žije v Česku od 1992, ale česky ještě neumí a proto bude mluvit anglicky, chce říci několik slov ve jménu investora, který financoval a financuje projekt TV3)

Nejprve bych rád reagoval na pana Kindernaye. Řeknu to stručně, protože to je obchodní spor a mediální komise ho nerozřeší, nechceme komisi sporem zatěžovat. Ale to, co řekl Kindernay, nelze nechat bez poznámky. Rád bych řekl, i když to pro mě není snadné, že jsme udělali jedinou, ale tu největší chybu, že jsme důvěřovali panu Kindernayovi. Mysleli jsme, že má dobré úmysly, ale není tomu tak. Pan Kindernay porušil v podstatě všechny smlouvy, které jsme s ním měli. Opakovaně lhal jak veřejnosti, tak nejrůznějším úřadům i vám dnešní večer. Já vím, že je to moje tvrzení proti jeho tvrzení, ale dovolte, abych to řekl velice jasně: my jsme žádnou smlouvu neporušili...

Nedomníváme se, že vysílání TV3 není autorizované, naše vysílání však pokračuje v souladu s dohodou, kterou máme s panem Kinderanyem a která je stále platná. Pokud Rada nerozhodne jinak, což se zatím nestalo, nemám důvod zastavovat vysílání.

Na druhé straně máme jasné důkazy, že pan Kindernay po dlouhou dobu, dokonce ještě před převodem licencei na RTV Galaxie, vyjednával s jinými potenciálními finančními partnery, což je skutečnost, kterou jak víme, popírá. Domníváme se, že toto jednání prokazuje jeho záměry: to jest učinit podvod a ukrást licenci, která je základem projektu TV3. Kdyby tomu tak nebylo, kdyby skutečně chtěl spolupracovat, jak říká, tak mi dovolte, abych zde řekl: Pane Kindernayi, žádám vás zde veřejně, abyste podal žádost radě o převod vašich akcií v RTV Galaxie společnosti European Media Ventures. Tato žádost byla dohodnuta našimi a vašimi právníky před třemi týdny, ale vy jste ji odmítl akceptovat a radě jste jí nepodal. Pokud to učiníte do konce tohoto týdne, tak vám slibuji před všemi lidmi, kteří zde dnes večer sedí, že když ta žádost bude schválena radou a my získáme plnou kontrolu nad licencovanou společností, pak okamžitě zastavíme všechny právní akce, které jsme podnikli proti vám i proti rozhodnutí rady.

Jak jsem však řekl, nás spor s panem Kindernayem by se tady neměl diskutovat, to, o čem by se tady mělo mluvit, je vůle rady jako regulátora vysílacího mediálního trhu a to, jak Rada ovlivnila naši investici. My jsme chtěli s radou spolupracovat od samého počátku a pod jejím dohledem a v plném souladu s českými zákony, abychom rozvinuli naši investici do TV3 v České republice ve prospěch televizních diváků této země. Nic více, nic méně. Ale domníváme se, že Rada v posledních měsících svoji úlohu neplní.... (výpočet toho, jak informovali předem o úmyslech, o problémech s Kindernayem)

Rada je suverénním orgánem suverénního státu a je ho třeba respektovat, ale Rada v tomto případě postupovala nejen proti našim zájmům, ale také v rozporu s českými zákony a mimo rámec pravomocí, které jí zákony dávají... (dále kritika rady, o tom, jak posílali dopisy, ale Rada nechtěla s nimi jednat, že není partnerem, protože je jenom investorem, nikolli držitelem licence, celý projekt je postaven na licenci, kterou drží Kindernay, negativní postoj rady vůči TV3 je pro nás nepochopitelný, kdyby se takhle o problému začalo diskutovat dřív, nemuselo to dojít tak daleko)

Když jsem tady, rád bych vám sdělil: Jsme profesionálními investory, nechceme jít k soudu, nechceme arbitráže, ani proti panu Kindernayovi ani proti rozhodnutí rady, ani proti samotnému českému státu. Kdyby se situace vyřešila a my získali na základě dohod s panem Kidnernayem a v souladu s českými zákony kontrolu nad licencí nezbytnou pro další rozvoj projektu TV3, jsme také připraveni okamžitě zastavit všechny akce podniknuté dosud proti panu Kindernayovi a proti rozhodnutí rady. Jak jsme opakovaně prohlásili: chceme spolupráci, chceme pokračovat v investicích do projektu TV3, chceme nalézt pozitivní a konstruktivní řešení situace.

Ale chci také říci velice jasně: Jsme profesionální investoři a jako tací máme povinnost vůči lidem, kteří nám důvěřovali a svěřili nám své peníze. A když se nenajde uspokojivé řešení této situace, a to rychle, nechť nikdo kdo sedí v této místnosti nepochybuje o tom, že budeme, protože je to naše povinnost, prosazovat svoje práva všemi nezbytnými právními prostředky, tak jak to vždy činíme.

Doufejme, že najdeme řešení. Došli jsme k názoru, že s ohledem na poslední kroky oznámené panem Kindernayem ve věci jeho nových partnerů a nového studia, nevěříme tomu, že budeme schopni nalézt řešení pouze na základě jeho spolupráce. Nevíme jaké jsou jeho skutečně úmysly, ale nevěříme tomu, že jsou dobré. Na základě skutečnosti, že opakovaně lhal, a že nepředložil radě žádost o převodu akcií RTV Galaxie na nás, žádost, se kterou souhlasili dokonce i jeho právníci, zpochybňujeme jeho motivy a proto nevěříme, že chce s námi spolupracovat. Platí činy, ne slova. (dále žádá radu, aby pomohla nalézt řešení, které by pomohlo i reputaci České republice a rozvinutí tržní ekonomiky)

K dnešnímu dni Argus udělal několik investic v České republice do různých oborů ve výši 50 milionů dolarů a další budou následovat. Všechny ostatní investice si vedou dobře a neměli jsme žádné problémy se státními orgány...

Jedinou výjimkou je projekt ve vysílacím průmyslu, na který dohlíží Rada...

My víme pane Štěpánku, že vy jste nás sem nepozval a že si myslíte, že nejsme schopni ochránit své investice... Pevně věříme, že to, co si myslí pan Štěpánek, není oficiálním stanoviskem rady, nebo mediální komise nebo české vlády. Prosím ukažte, že je tomu tak, jak věříme. Dámy a pánové, děkuji vám.


Ivan Langer, předseda SKSP PSP:

Já bych se pokusil o pragmatický, možná až příliš pragmatický přístup k tomu problému se zhodnocením stávajícího stavu. Pokud se nepletu, podle starého zákona Rada stanovila licenční podmínku panu Kindernayovi, která tam měla exkluzivitu servisu pro společnost, která vysílá. Jak tady zmínil pan kolega Pleva, nový zákon právě proto, jaké máme špatné zkušenosti s problematikou servisních společností tento vztah zapověděl, zakázal a změnil a současně také jednak tou legislativou umožnil upravení vztahu podle nového zákona a jednak také oproti minulosti, a to bych chtěl zdůraznit, přijal velmi liberální ustanovení, které umožňuje převod obchodního podílu nebo akcií licencovaného subjektu na jiný subjekt, který v době udělení licence nebyl vlastníkem a spolumajitelem té právnické osoby, která licenci získala. Takže toto je další poznámka.

V tuto chvíli si myslím, že TV3... podle mého přesvědčení myslím si že Rada učinila správně, když rozhodla o dvou právních řízeních, jak proti RTV Galaxie tak proti TV3, protože TV3 - a je mi to líto, musím to konstatovat, i když zástupce TV3 má jiný názor - není licencovaným subjektem a přesto vysílá, tudíž podle mne porušuje zákon. Pan Kindernay, respektive RTV Galaxie a.s. nekontroluje vysílání, porušuje zákon. Pan Kindernay žádá o změnu licenčních podmínek radu, což si myslím, že není možné, protože kdyby Rada v této chvíli odstranila exkluzivitu, která paradoxně je ale zapovězená, znamenalo by to zásadní zásah do toho smluvního vztahu, porušení právní jistoty, znevýhodnění investora, který na základě jakéhosi právního vztahu tu smlouvu uzavřel.

Pokud by pan Kindernay sám začal vysílat, tak by podle mne porušil licenční podmínku, kterou má, a tudíž by měl o licenci přijít. Já z tohoto důvodu nemám jiný možný závěr nebo řešení a proto říkám, že je pragmatické, možná i brutálně pragmatické, než.. Rada by, podle mě, aby neporušila a neohrozila investici a zájmy investora, neměla vyhovět žádosti pana Kindernaye o změnu licenčních podmínek. Rada by měla vyzvat k dohodě v souladu se zákonem, který platí, k dohodě, která by měla být nějakým způsobem časově omezená a pokud se tak nestane, tak dotáhnout obě dvě správní řízení až do konce, to znamená sankcionovat toho, kdo vysílá bez toho aniž má licenci, a sankcionovat odebráním licence toho, kdo není schopen kontrolovat vysílání, které probíhá na frekvencích, které byly jemu jako licencovanému subjektu uděleny. Myslím, že to je jediný možný závěr. Buď se oba dva, obě dvě strany sporu dohodnou, a to v jasně stanovené lhůtě, nebo prostě si myslím, že správní řízení má být dotaženo až do konce se všemi těmi negativními dopady, které jsme zde řekl, z nichž jeden konkrétní, a protože jsem přesvědčen, že partnerem pro radu je licencovaný subjekt, znamenající tedy odebrání licence tomu, kdo není schopen vysílat sám za stávajících podmínek, které platí.


Martin Muchka:

Paní poslankyně Buzková se tázala na to, jak si Rada představuje řešení. V tomto případě mám situaci poměrně usnadněnou, protože z větší části ten přehled možných řešení už tady vyjmenoval pan předseda Langer. Já nemůžu říct, že se Rada s tím řešením ztotožňuje nebo které to řešení jaksi bude, ale ten pragmatický přístup k věci nás samozřejmě vede k tomu, že směřujeme k témuž a jsme si toho vědomi. Těch možností je několik, nebudu je tady vyjmenovávat, ale rozhodně by Rada nepřivítala, kdyby konečné řešení znamenalo jako to, že by v podstatě tam byla použita ta krajnost, to znamená odnětí licence a poškození zájmů investora a v neposlední řadě i poškození ne úplně nevýznamné části diváků, protože by skončilo vysílání jedné z televizí, která už si své diváky našla. Tolik asi k tomuto...

| nahoru |

CHRONOLOGICKÝ ARCHIV 2000-2001 | TEMATICKÝ ARCHIV: INFORMACE/GLOSY | ČESKÁ TELEVIZE | TV NOVA | TV PRIMA | TV3 | ZÁKONY/LEGISLATIVA | POLITIKA | TISK | AUDIOVIZE | KABELOVÁ TV | TELEKOMUNIKACE | HISTORIE MÉDIÍ | NA OKRAJ DNŮ | ŘEKLI O... | PŘEDNÁŠKY/REFERÁTY
Copyright © Milan Šmíd