zpět na Louč - komentuje svět žurnalistiky a médií    © Milan Šmíd

11.10.2002 RUBRIKA: Zákony/Legislativa

Brusel a média
Citace z pravidelné hodnotící zprávy EK

z části „Občanská a politická práva“

Co se týče svobody projevu, nedošlo k velkému pokroku při odstraňování nedostatku transparentnosti a stability v televizním sektoru, což jest důvod k znepokojení při vědomí významné úlohy, kterou televize v každé moderní demokracii sehrává. Nyní probíhají dva spory o vlastnictví vysílacích licencí a kontrolu komerčních televizních stanic mezi zahraničními investory a jejich českými partnery, které musí řešit mezinárodní rozhodčí soudy. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání by měla efektivněji vykonávat své kompetence a je třeba, aby se zachovala její politická nezávislost.

Kapitola 20: Kulturní a audiovizuální politika

V tomto sektoru nedošlo k žádným zásadním velkým změnám od poslední Pravidelné zprávy.

V oblasti audiovizuální acquis novela zákona o regulaci reklamy, která je v platnosti od června 2002, podrobněji určuje kompetence Rady pro rozhlasové a televizní vysílání ve věci dohledu a sledování reklamy. Podle českých odpovědných úřadů současné signály naznačují, že všichni celostátní televizní vysílatelé splní v roce 2002 své závazky při podpoře evropských děl a děl nezávislých tvůrců. Období od poslední Pravidelné zprávy bylo charakterizováno pokračujícím nedostatkem transparentnosti a stability co se týče otázek vlastnictví a kontroly komerčních televizních stanic. Nyní došlo již k druhému sporu, který také budou muset řešit mezinárodní rozhodčí soudy.

Došlo k jistému vývoji ve věci administrativní kapacity Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Její rozpočet byl navýšen, vybavení úřadu počítači by mělo uvolnit zdroje pro vytvoření systému monitoringu a podpory evropských děl, ačkoliv je možné, že bude třeba ještě dodatečných zdrojů k dalšímu posílení její kapacity.

V červenci 2002 byla podepsána smlouva o budoucí smlouvě, která umožňuje České republice účast v programech EU Media Plus a Media Training, a to se zpětnou platností od ledna 2002.

V oblasti kultury bylo v říjnu 2001 přijato rozhodnutí Rady přidružení umožňující České republice od roku 2001 plně se účastnit programu Culture 2000. Pokračuje implementace "Konceptu kulturní politiky v České republice", jehož některé prvky byly novelizovány, upřesněny a transponovány ve vládním dokumentu „Kulturní politika“.

Celkové hodnocení

Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání z roku 2001 uvedl ve velké míře do souladu legislativu České republiky s audiovizuální acquis, ačkoliv zde bude zapotřebí některých drobných zpřesnění, zvláště ve věci technických úprav subsidiárních kritérií jurisdikce (tj. musí se lépe formulovat kritéria pro rozhodování, zda a který vysílatel spadá pod soudní pravomoc ČR – pozn. mš). Účinná implementace zákona bude pravděpodobně vyžadovat posílení administrativní kapacity.

I nadále je obzvláště důležité, aby Česká republika zajistila a účinně kontrolovala transparentní a předvídatelný regulační rámec v audiovizuálním sektoru. Klíčovým prvkem tohoto procesu bude hlavní regulátor vysílání Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Rada musí zajišťovat včasnou, objektivní a účinnou aplikaci vysílací legislativy.

Odbor hromadných sdělovacích prostředků na Ministerstvu kultury spravuje legislativu v oblasti vysílání, filmu,videa a periodického tisku. Současný počet pracovníků v odboru (11) je přiměřený.

Nový zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání vytvořil podmínky pro ratifikaci Evropské úmluvy o přeshraniční televizi a jejího protokolu, který by nyní měla Česká republika podepsat.

Závěr

V Názoru zveřejněném v roce 1997 Evropská komise došla k závěru, že Česká republika bude muset vyvinout velké úsilí na úpravu svého regulačního rámec i struktury AV průmyslu, pokud by chtěla vyhovět požadavkům EU v audiovizuálním sektoru.

Od tohoto Názoru Česká republika učinila významný legislativní pokrok, obzvláště v posledních dvou letech. Celkově vzato, pokud jde o přizpůsobení legislativy v této oblasti, je Česká republika v dobře rozvinutém stádiu. K dispozici jsou i nezbytné administrativní struktury.

Vyjednávání o této kapitole bylo předběžně uzavřeno. Česká republika nepožadovala žádná přechodné opatření. Česká republika obecně plní závazky, které v této oblasti učinila při vyjednávání o vstupu.

K dokončení příprav pro členství se musí úsilí České republiky zaměřit na závěrečné právní úpravy a zdokonalení regulace. I nadále je obzvláště důležité vytvářet a účinně kontrolovat transparentní a předvídatelný regulační rámec.

| nahoru |

CHRONOLOGICKÝ ARCHIV 2000-2001 | TEMATICKÝ ARCHIV: INFORMACE/GLOSY | ČESKÁ TELEVIZE | TV NOVA | TV PRIMA | TV3 | ZÁKONY/LEGISLATIVA | POLITIKA | TISK | AUDIOVIZE | KABELOVÁ TV | TELEKOMUNIKACE | HISTORIE MÉDIÍ | NA OKRAJ DNŮ | ŘEKLI O... | PŘEDNÁŠKY/REFERÁTY
Copyright © Milan Šmíd