zpět na Louč - komentuje svět žurnalistiky a médií    © Milan Šmíd

29.1.2003 RUBRIKA: Informace, glosy, polemiky/Česká televize

Mumbo jumbo restrukturalizace ČT
aneb Hora porodila myš (a kšeft pro KPMG)

Neměl jsem na Kavčí hory včera chodit. Až do včerejška mě zprávy o nějakém restrukturalizačním projektu, který je ve hře – se schválením Rady ČT – již od loňského roku, nechávaly klidným. Ale když jsem se seznámil s prezentací tohoto projektu, kterou uváděl finanční ředitel Petr Klimeš ve spolupráci s ing. Brabcem ze společnosti KPMG, začal jsem o svůj klid přicházet.

Možná, že bych byl lépe na prezentaci připraven, kdybych si přečetl záznam chatu, z loňského 12. listopadu, kde pánové Brabec, Klatovský a Klimeš odpovídali na otázky novinářů týkající se daného tématu restrukturalizace. Již tenkrát míra obecnosti a frází pana Brabce mě mohla varovat.

Také včera jsme byli zahrnováni pojmy „benchmarking, analýza SWOT, outsourcing, controlling“ ale když se novináři pokusili podívat pod sukýnky tohoto žargonu projektových manažerů, nacházeli tam trivia nebo prázdnotu.

Ačkoliv se pan Brabec zaštiťoval benchmarkingem (srovnáváním pomocí referenčních ukazatelů) evropských veřejnoprávních televizí, ukázalo se, že šlo o srovnání hlavně (a možná jenom pouze) s britskou BBC a italskou RAI, což jsou televize, které svými zdroji a velikostí nedopovídají ČT. Pro ČT by byl totiž vhodnější benchmarking s rakouskou, nizozemskou nebo skandinávskými televizemi.

Nevím, proč bylo třeba vynakládat milióny na to, abychom zjistili, že BBC vybírá poplatky lépe a RAI hůře, nebo že RAI si obstarává reklamu sama, zatímco ČT má na to agenturu. Nebo že při plánování programu a vysílacího schématu je třeba sladit vysílací plán s výrobním a finančním plánem, tedy zkoordinovat a sesouladit tři základní kritéria: obsah pořadu, kapacity, ve kterých bude vyroben, a finance, které na jeho výrobu budou vyčleněny. Nebo že by procesu řízení výroby posloužila kategorizace a typizace pořadů a kritérií jejich hodnocení. Nebo že by bylo dobré zastřešit obchodní aktivity jedním šéfem.

Když byl pan Brabec tázán, jak chce zlepšit výběr poplatků, což je vznešeně nazýváno „reengineering procesu výběru televizních poplatků“, dočkali jsme se návrhu obecných řešení, o kterých lidé v ČT dávno vědí, z nichž každý má své zádrhele (poplatky nevybírá ČT, ale pošta, není podpora legislativy, vytvořit agenturu na výběr není jednoduché, navíc by musel participovat ČRo). Úvahy o tom, že call centrum a zlepšená komunikace s veřejností povede k nárůstu platičů, jsou za současného stavu věcí dosti iluzorní.

Nechci snižovat hodnotu navržených 15 projektů v rámci restrukturalizace (jejich výčet je na konci článku). Jenom si myslím, že obsah a navrhované metody restrukturalizace by podle mého názoru měly být běžnou náplní práce managementu každé organizace, aniž by se na takovou činnost musela najímat agentura a zřizovat projektová kancelář, která zajistí agentuře pět let příjmů. Pokud management organizace není schopen zajistit efektivní fungování této organizace, pak nevím, za co je placen. K čemu jsou vlastní útvary – personální, právní, kontrolní? Pokud nefungují, proč se neposílí? Objednává si snad ředitel TV Nova nebo TV Prima služby externích poradenských agentur?

Celý projekt restrukturalizace se mi dnes jeví jako alibismus Jiří Balvína podporovaného Radou ČT, který neměl odvahu (a schopnosti?) přeorganizovat ČT a pracovní síly tak, aby ČT lépe sloužila a její výkonnost rostla. Proto se asi chtěl zaštítit externím projektem. Jinak si to nedokážu vysvětlit. Odpovědnost nese i Rada ČT, která svým kývnutím k projektu restrukturalizace tiše přiznala, že zvolila co čela instituce člověka, který si nedokázal vytvořit kvalitní manažerský tým schopný řešit úkoly, před které byl postaven.

Inženýr Brabec sebevědomě prohlásil, že ať bude ředitelem kdokoli, bude se muset projektem řídit, neboť ho připravili odborníci na základě zkušeností západoevropských veřejnoprávních televizí a jiná řešení nejsou. Vzhledem k tomu, že ta řešení jsou navrhována ve velice obecné podobě, myslím, že kterýkoli ředitel ČT nebude mít problém naplnit je svým vlastním obsahem, aniž by se s projektem dostal do nějakého zásadního rozporu.

Charakteristická je v tomto ohledu formulace základní vize projektu ve včerejší prezentaci, která mně připomněla vyjádření typu „socialismus v naší zemi vybudujeme“. Posuďte sami:

„ČT se do roku 2007 stane finančně stabilním a významným subjektem v oblasti televizního vysílání poskytujícím na mediálním trhu v době rozvinuté digitalizace veřejnou službu občanům ČR pomocí vysílání vlastního datového toku s několika plnoformátovými i tematickými programy, hyperteletextem a dalšími multimediálními službami. Mezi českými diváky bude díky tomu hodnocena jako vysoce důvěryhodná a v oblasti sledovanosti či inovací bude její postavení srovnatelné s nejlepšími veřejnoprávními televizemi na evropském mediálním trhu.“

Jakákoli konkretizace cílových hodnot zde chybí, dvakrát se zmiňuje „mediální trh“, jakoby hlavním úkolem ČT bylo tržně soutěžit, náplň veřejné služby je definována neurčitým počtem programů a technologií služeb, aniž by byly zmíněny základní a žádané funkce veřejnoprávního subjektu vykonávajícího svoji činnost v duálním/smíšeném systému televizního vysílání.


P.S. Nevím proč televize musela utrácet milióny korun za něco, co mohla dostat zadarmo. Neboť v čem se liší zjištění a výchozí startovní čára projektu KPMG, od konstatování, které již dávno obsahuje jeden z kandidátských projektů, navíc umístěných na serveru ČT.

Cituji z něj: "Hlavními problémy organizace ČT jsou:

 • · Plochá, nedostatečně "pyramidální" organizační struktura
 • · Nepromyšlený podpisový řád
 • · Nevyjasněné komunikační toky
 • · Absence útvaru marketingového ředitele
 • · Slabá pravomoc programového ředitele
 • · Chybějící jasná a spravedlivá mzdová politika
 • · Chybějící personální politika (Human Resources)
 • · Nevhodný systém odměňování
 • · Chybějící systém pravidelného hodnocení zaměstnanců
 • · Formální popisy práce zaměstnanců
 • · Chybějící kariérní řád, systém školení
 • · Chybějící "Employee Handbook"
 • · Chybějící "Mission Statement"
 • · Slabé vnitřní PR
 • · Chybějící podniková identita a kultura
 • · Nepoctivost zaměstnanců
 • · Nepřehledné finanční řízení
 • · Nedostatečné kontrolní mechanismy
 • · Chybějící stálý interní audit
 • · Chybějící institut dlouhodobého a strategického plánování, identifikace a implementace moderních trendů a postupů z televizního vysílání v zahraničí."

  A nyní porovnejte, co je obsahem projektů v rámci restrukturalizace, které nabízí KPMG s předpokládanými náklady 50 milionů korun?

  Cituji doslova z prezentace KPMGprojekt (krátký popis projektu):.

 • "1a. dokončení strategie ČT (pro období digitalizace a její představení veřejnosti)
 • 1b. Přechod na strategické řízení ČT (řízení ČT podle připravované strategie)
 • 2. Segmentace pořadů (určení skupin pořadů podle přirozených kritérií a měření úspěšnosti pořadů podle nich)
 • 3. Lepší využívání lidských zdrojů (pravidelné hodnocení výkonnosti jednotlivých pracovníků a tomu odpovídající motivace)
 • 4. Vytvoření útvaru komunikace (zlepšení komunikace se zaměstnanci a s veřejností mimo ČT)
 • 5. Změna tvorby programového schématu (zavedení funkce finančních kontrolorů: rozhodování o pořadech v trojúhelníku dramaturg – umělecká stránka/producent – výrobní stránka/finanční kontrolor – finance)
 • 6. Vytvoření obchodního útvaru (sloučení veškerých obchodních aktivit ČT do jednoho útvaru pod vedením obchodního ředitele)
 • 7. Zefektivnění nákupu zboží a služeb (analýza nakupovaných položek a doporučení, jak tyto položky snížit)
 • 8. Plné využití reklamního času (plně využívat reklamní čas daný legislativou)
 • 9. Metody měření výkonnosti (určení měřítek výkonnosti procesů, útvarů a jednotlivců a vykazování dosažené výkonnosti)
 • 10. Systémové řízení nákladů – controlling (průběžné a přesné sledování nákladů na nový model výroby a vysílání televizního programu)
 • 11. Zlepšení řízení toku hotovosti (Analýza procesu řízení hotovostních toků a jeho optimalizace)
 • 12. Zlepšení oběhu dokladů v rámci ČT (analýza formulářů a dokladů, které jsou nutné pro fungování ČT a optimalizace jejich užívání)
 • 13. Vyčlenění vybraných činností – outsourcing (Výběr vhodných činností, které lze samostatně provozovat hospodárněji, a jejich osamostatnění)
 • 14. Systémová změna televizních poplatků (zlepšit celý proces výběru televizních poplatků)
 • 15. Vytvoření projektové kanceláře (řízení restrukturalizace z jednoho místa)" (s účastí KPMG - pozn.mš)
  | nahoru |

  CHRONOLOGICKÝ ARCHIV 2000-2001 | TEMATICKÝ ARCHIV: INFORMACE/GLOSY | ČESKÁ TELEVIZE | TV NOVA | TV PRIMA | TV3 | ZÁKONY/LEGISLATIVA | POLITIKA | TISK | AUDIOVIZE | KABELOVÁ TV | TELEKOMUNIKACE | HISTORIE MÉDIÍ | NA OKRAJ DNŮ | ŘEKLI O... | PŘEDNÁŠKY/REFERÁTY
  Copyright © Milan Šmíd