zpět na Louč - komentuje svět žurnalistiky a médií    © Milan Šmíd

7.7.2004 RUBRIKA: Informace, glosy, polemiky

BBC a veřejná hodnota
(kapitola z dokumentu: Building public value, Renewing the BBC for a digital world)

Vysílání je druh občanské dovednosti. Vysílání je už svojí podstatou veřejné ve svých ambicích i ve svých účincích. Můžeme ho vnímat individuálně, ale nikdy to není výhradně soukromá transakce. Pustit si televizi nebo rozhlas znamená vstoupit do společného prostoru komunity a neustále si to uvědomovat a být touto skutečností ovlivňován. Tato sdílená zkušenost už sama o sobě může představovat podstatnou veřejnou hodnotu: pojivo pospolitosti nazývané někdy sociálním kapitálem.

Ale to je pouze jeden z mnoha možných širších přínosů vysílání. Nějaký pořad může zvýšit pravděpodobnost, že půjdu k volbám, nebo že budu pohlížet na svého souseda v novém, pozitivnějším světle. Může nás oba povzbudit k tomu, že si zkrášlíme své domy a vylepšíme naše blízké okolí. Nějaký pořad, který si pustím jen pro pouhou zábavu, mě může neočekávaně něčemu užitečnému naučit. V situaci celostátního ohrožení vhodně vysílaná informace může zachránit můj život.

Kromě toho tu existují přesvědčivé ekonomické argumenty pro to, abychom nahlíželi na vysílání jako na veřejný prostředek, zdroj. Nekódované rozhlasové a televizní vysílání je tím, co ekonomové nazývají veřejný statek. Neexistuje zde žádné omezení nebo limit, kolik lidí ho může užívat. Užívání tohoto statku jednou osobou nebrání nikomu dalšímu, aby ho také užíval. Vysílání může vytvořit kolektivní hodnotu v našem světě právě proto, že je veřejným statkem. Konvenční trhy však s veřejnými statky jako vysílání nebo národní obrana nebo čistý vzduch nezacházejí dobře. Aby se účinně dostávaly k těm, kteří by z nich měli mít prospěch - což jest z povahy věci veškeré obyvatelstvo - veřejné statky vyžadují veřejnou intervenci.

Ze všech těchto důvodů politici a veřejnost se již záhy dohodli na tom, že vysílání by mělo být umístěno do veřejné sféry našeho národního života. Byli přesvědčeni o tom, že každý má právo na vysílací služby vysoké kvality, bez ohledu na jeho příjem, věk, pohlaví, rasu, náboženství nebo místo, kde žije. To je důvod, proč byla BBC založena na osnově tří veřejných principů, společných pro řadu dalších součástí našeho veřejného života, jako je britský systém veřejné zdravotní péče a vzdělávání, naše veřejné parky, naše muzea a knihovny. Jsou to:

 • Universalita (universality) - je pro každého a každému by měla být volně přístupná;
 • Spravedlnost a rovnost (fairness and equity) - protože je součástí společného vlastnictví, měla by spravedlivě odrážet potřeby a zájmy všech jejích rozmanitých uživatelů;
 • Zodpovědnost (accountability) - kolektivní vlastnictví uděluje britské veřejnosti právo kolektivní zodpovědnosti a pravomoc kontrolovat výkony BBC a ovlivňovat její budoucnost prostřednictvím svých občanských institucí.

  To je důvod, proč dnes, podle výzkumu BBC i podle nedávného rozsáhlého průzkumu regulačního úřadu Ofcom, veřejnost i nadále definuje vysílání veřejné služby nikoli jako nějaký úzký soubor jednotlivých programových kategorií, které trh nemůže zajistit, ale jako široký a integrovaný systém pořadů a služeb. Vysílání veřejné služby pro ně obsahuje i mýdlové opery, drama, sport, komedie a přírodní historii jakož i (a v některých případech více než) tradiční "veřejnoslužební" kategorie aktuální politické publicistiky, umění a náboženství.

  Veřejná intervence ve formě BBC, jejího licenčního (koncesionářského) poplatku a širšího systému vysílání veřejné služby, který zahrnuje licencování a regulaci ITV, Channel 4, C5 a S4C, přinesla významný a hmatatelný prospěch naší společnosti. Jako národ investujeme na hlavu do původní programové tvorby více než kterákoli země na světě. Naše veřejné vysílání v naprosté většině reflektuje a pomáhá utvářet náš život a naši kulturu. Podporuje portfolio britských, celostátních i místních rozhlasových stanic, jehož rozsah a kvalita poskytovaných služeb nemá obdoby kdekoli na světě. Tento systém poskytuje standard zajištění zpravodajství a standard kompetence a nestrannosti, který je rovněž nepřekonatelný na zeměkouli. Činí vzdělávací příležitosti dosažitelné pro každého. A protože to je univerzální systém, je schopný spojit velké části Velké Británie v časech veřejného zájmu, smutku i oslav.

  BBC je základním kamenem tohoto systému. Zatímco komerční vysílatelé se zaměřují na to, aby vrátili hodnotu svým akcionářům nebo majitelům, BBC existuje proto, aby vytvořila veřejnou hodnotu (public value). Jinými slovy, snaží se sloužit divákům a posluchačům nejen jako spotřebitelům, ale také jako členům širší společnosti, a to pořady a programy, které při snaze informovat, vzdělávat a bavit slouží také širším veřejným účelům. Veřejná hodnota je měřítkem příspěvku BBC ke kvalitě života ve Velké Británii.

  BBC vytváří veřejnou hodnotu pěti hlavními způsoby:

 • Demokratická hodnota: BBC podporuje občanský život a celonárodní debatu poskytováním důvěryhodných a nestranných zpráv a informací, které pomáhají občanům porozumět okolnímu světu a podněcují je k tomu, aby se v něm angažovali.
 • Kulturní a kreativní hodnota: BBC obohacuje britský kulturní život, když propojuje talenty s publikem, aby vznikla nová díla, aby se vzdávala se pocta našemu kulturnímu dědictví a rozšiřovala se celonárodní konverzace.
 • Vzdělávací hodnota: tím, jak otevírá publiku všech věkových kategorií svět formálních i neformálních vzdělávacích příležitostí na všech médiích, BBC pomáhá vytvářet společnost silnou ve znalostech a dovednostech.
 • Sociální a komunitní hodnota: tím, jak umožňuje mnohým komunitám ve Velké Británii vidět, co mají společného, a v čem se odlišují, se BBC snaží vytvářet společenskou soudržnost a toleranci prostřednictvím většího porozumění.
 • Globální hodnota: BBC podporuje globální roli Velké Británie tím, že je světově nejdůvěryhodnějším poskytovatelem mezinárodních zpráv a informací, a že předvádí globálnímu publiku to nejlepší z britské kultury.

  Jsme přesvědčeni o tom, že veřejná hodnota je tou nejlepší mírou pro hodnocení budoucího příspěvku BBC. Může být definována v mnohem větších podrobnostech než v minulosti. I když nějaká jednoduchá početní kalkulace tady není možná a žádoucí, věříme, že existuje celá řada objektivních měřících a hodnotících metod, které jsou použitelné. Veřejná hodnota by neměla být nahlížena jako nějaké široké ospravedlňování toho, co BBC dělá, ale jako praktický test, který může být použit samotnou BBC, jejími guvernéry a veřejností pro rozhodování o tom, co by měla dělat - a jak dobře to dělá.

  | nahoru |

  CHRONOLOGICKÝ ARCHIV 2000-2001 | TEMATICKÝ ARCHIV: INFORMACE/GLOSY | ČESKÁ TELEVIZE | TV NOVA | TV PRIMA | TV3 | ZÁKONY/LEGISLATIVA | POLITIKA | TISK | AUDIOVIZE | KABELOVÁ TV | TELEKOMUNIKACE | HISTORIE MÉDIÍ | NA OKRAJ DNŮ | ŘEKLI O... | PŘEDNÁŠKY/REFERÁTY
  Copyright © Milan Šmíd