zpět na Louč - komentuje svět žurnalistiky a médií    © Milan Šmíd

24.3.2006 RUBRIKA: Informace, glosy, polemiky

Šmíd v nedbalkách?

Před necelým týdnem jsem své víkendové zážitky zapsal do úvahy, která začínala slovy: „Verdikt mezinárodní arbitráže ve sporu Nomura v. český stát zahýbal vášněmi české předvolební scény a zastihl česká média v nedbalkách.“

Ty nedbalky jsem zahlédl hlavně v televizním zpravodajství, které nebylo schopno zkorigovat bankéře Libora Procházku hovořícího o IPB jako o „nejlepší fungující české bance.“ A pak mě trochu vadilo, že si česká média v sobotu 18.3. „neudržela rezervovaný odstup od zcela jednoznačného výkladu arbitrážního rozhodnutí v režii Nomury.“

Na základě této věty mě Jaroslav Plesl postavil do jedné řady s Jiřím Paroubkem a Bohuslavem Sobotkou, kteří „nás celý týden učili, jak vydávat prohru za vítězství.“

Já osobně si myslím, že si toto srovnání nezasloužím. Na jedné straně vítám, že Plesl opravil můj dohad o tom, že v pátek odpoledne se ASI „jen obtížně sháněly další detaily a fakta z druhé strany, například z ministerstva financí.“ (Šmíd) Nevěděl jsem, že „ministr financí svolal v pátek v 17.30 tiskovou konferenci, kde se všemi silami snažil arbitrážní nález bagatelizovat.“ (Plesl) V novinách o ní nebylo ani slovo a ze Sobotkových výroků, které média (nejvíce LN) tlumočila, jsem usoudil, že ani on neznal detaily a fakta arbitrážního nálezu.

Kdyby je znal, mohl by přece už v pátek na tiskové konferenci argumentovat tím, že arbitráž vyvinila Českou republiku z porušení článku 5 Dohody mezi ČSFR a Nizozemskem o podpoře a vzájemné ochraně investic, což podle mého názoru bylo mnohem vážnější obvinění (vyvlastnění investice), než podle článku 3 smlouvy (diskriminační zacházení), jehož porušení ze strany českého státu arbitrážní tribunál konstatoval.

Na straně druhé i nadále trvám na tom, že až do zveřejnění celého nálezu byl rezervovanější přístup českých médií na místě. O tom, že rozhodnutí arbitráže je prohrou českého státu, není pochyb, ovšem to neznamená, že to média opravňuje k titulkům „Je to další katastrofa pro rozpočet“ (LN) nebo „Česko prohrálo soud o IPB a bude platit.“ (MF Dnes). O tom, kolik a jak bude český stát platit, totiž ještě nic nevíme, takže bych uvítal spíše postoj typu: výrok soudu je nepříznivý pro Česko, jeho dopady zatím nelze předpovědět.

Stačí se přečíst rozhodnutí arbitráže, které má šest vět (přeloženo volně, neboť právnickou angličtinu neovládám):

 • a) Tribunál je oprávněn řešit a rozhodovat spor, který předložil žalobce Saluka Investment BV
 • b) Odpůrce Česká republika svým jednáním neporušil článek 5 Smlouvy
 • c) Odpůrce svým jednáním porušil článek 3 Smlouvy
 • d) Otázka přiměřené náhrady za toto porušení, včetně otázek její velikosti, bude projednávána v druhé fázi této arbitráže, která je v jurisdikci Tribunálu
 • e) Tribunál samostatně rozhodne o časovém rozvrhu této druhé fáze arbitráže, a
 • f) Tribunál ponechává otázky nákladů arbitráže otevřenou do doby konečného rozhodování o nákladech arbitráže jako celku.

  Do jisté míry chápu Jaroslava Plesla, že ho moje slova o nedbalkách rozladila. Hodil jsem totiž všechna média do jednoho pytle a objektivně je třeba přiznat (lze to doložit i rešeršemi), že v sobotu 18. března měly nejobsáhlejší a nejlepší zpravodajství o nomurské arbitráži právě Lidové noviny. Například jako jediné opravily Sobotkovu informaci o českých protipožadavcích na Nomuru v curyšské arbitráži, a snížily jejich sumu z 263 na 111 miliard.

  Na druhé straně použití citátu z Financial Times je pro mě slabý argument. Jsou tam novináři stejní jako u nás. Znalí i neznalí, nezávislí i ovladatelní a manipulovatelní. V této souvislosti mě napadá: Jak si mám vysvětlit, že kompro materiál na Jana Mládka na dnešní titulní straně LN se objevuje právě teď, po arbitráži s Nomurou, v níž Mládek vystupoval jako jeden ze svědků?


  DOHODA mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Nizozemským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic

  Sbírka zákonů 569/1992

  Článek 3 (český stát porušil)
  (1) Každá smluvní strana zabezpečí investicím investorů druhé smluvní strany nestranné a spravedlivé zacházení a nebude nepřiměřenými nebo diskriminačními opatřeními poškozovat správu, řízení, udržování, používání, využití nebo dispozici s investicemi těchto investorů
  (2) Každá smluvní strana poskytne těmto investicím zejména plnou bezpečnost a ochranu, která v žádném případě nebude menší než přiznávaná investicím vlastních investorů nebo investicím investorů z kteréhokoli třetího státu, pokud je pro dotčeného investora výhodnější.

  Článek 5 (český stát neporušil)
  Žádná ze smluvních stran nepřijme opatření zbavující přímo nebo nepřímo investory druhé smluvní strany jejich investic, nebudou-li splněny následující podmínky:

 • a) opatření jsou přijímána ve veřejném zájmu a jsou provedena podle zákona;
 • b) opatření nejsou diskriminační;
 • c) opatření jsou doprovázena ustanovením o vyplacení spravedlivé náhrady. Tato náhrada představuje skutečnu hodnotu dotčených investic; aby byla pro nárokujícího co nejúčinnější, bude vyplacena a bez nežádoucího prodlení převedena do země určené nárokujícími, jichž se to týká, a to v kterékoli volně směnitelné měně, na které se nárokující dohodli.
  | nahoru |

  CHRONOLOGICKÝ ARCHIV 2000-2001 | TEMATICKÝ ARCHIV: INFORMACE/GLOSY | ČESKÁ TELEVIZE | TV NOVA | TV PRIMA | TV3 | ZÁKONY/LEGISLATIVA | POLITIKA | TISK | AUDIOVIZE | KABELOVÁ TV | TELEKOMUNIKACE | HISTORIE MÉDIÍ | NA OKRAJ DNŮ | ŘEKLI O... | PŘEDNÁŠKY/REFERÁTY
  Copyright © Milan Šmíd