zpět na Louč - komentuje svět žurnalistiky a médií    © Milan Šmíd

13.7.2010 RUBRIKA: Informace, glosy, polemiky

Deset českých vlád a média

Studium koaliční smlouvy tří stran ODS, TOP09 a VV, která se stane základem programového prohlášení nové vlády Petra Nečase, jmenované dnes prezidentem, mne přivedlo k ohlédnutí za programovými dokumenty deseti vlád samostatné České republiky. Zajímaly mě pasáže, které se týkaly médií. Zde jsou v chronologickém přehledu:

1992 – Václav Klaus 1
Právo občana na informace, a to i v oblasti distribuce tisku a šíření vysílacího signálu, je jedno ze základních občanských práv. Proto bude vláda prosazovat pluralitu v oblasti sdělovacích prostředků, neboť konkurence na trhu informací je zárukou jejich kvality a objektivity. Bude i u sdělovacích prostředků podporovat proces privatizace a soukromého podnikání.

1996 – Václav Klaus 2
Vláda bude pokračovat ve vytváření vhodného právního rámce, umožňujícího svobodný přístup k informacím a pluralitu hromadných sdělovacích prostředků, a zvýšenou pozornost bude věnovat ochraně duševního vlastnictví.

1998 – Josef Tošovský
Vláda se zaměří na zdokonalení institucionální a legislativní ochrany svobody umělecké tvorby a práv autorů. Bude pokračovat v přípravě legislativy, která přesněji upraví právo občanů i sdělovacích prostředků na přístup k informacím. Přijme koncepci péče o památky a zasadí se o přísnější regulaci vývozu starožitností i účinnější ochranu sbírek

1998 – Miloš Zeman
… k naplnění ústavního práva na informace budou předloženy návrhy scházejících zákonů (o hromadných sdělovacích prostředcích, o rozsahu chráněných osobních údajů a o kontrole informačních systémů), které vytvoří prostor pro uplatnění práva na informace o činnosti veřejné správy a o hospodaření státu se společnými prostředky. Vláda podpoří senátní návrh zákona o svobodném přístupu k informacím;

2002 – Vladimír Špidla
Vláda připraví právní úpravu, podporující českou kinematografii, vycházející z analogických úprav členských států Evropské unie. Cílem vlády je nezávislost médií na politických stranách a orgánech státu. Současně však vláda požaduje všestrannost šířených informací a odpovědnost za ně, což považuje za důležitou záruku pro jejich objektivitu. Proto zhodnotí dosavadní působení elektronických sdělovacích prostředků, včetně jejich rad, s důrazem na požadavek nestrannosti, všestrannosti a vyváženosti vysílání. Na základě toho přijme opatření nezbytná i k úspěšné integraci České republiky do Evropské unie, včetně návrhu změny zákonů o veřejnoprávních sdělovacích prostředcích. Stejný postup vláda uplatní i pro Radu pro rozhlasové a televizní vysílání. Na veřejnoprávním charakteru Českého rozhlasu, obou programů České televize a České tiskové kanceláře nehodlá vláda nic měnit. Vláda bude prosazovat naplnění všech zákonných ustanovení směřujících k vymahatelnosti rozhlasového a televizního poplatku a zváží způsob jeho indexace.

2004 – Stanislav Gross
Vláda se hlásí k myšlence podpory a rozvoje informační společnosti jako důležitého nástroje pro rozvoj vzdělanosti, ekonomiky a služeb veřejné správy. (,,,) Stanovením jasných regulačních pravidel vláda podpoří rozvoj a kvalitu konkurenčního prostředí v telekomunikacích a poštovních službách a umožní zahájení pravidelného digitálního televizního vysílání.

2005 – Jiří Paroubek
Vláda …vypracuje a předloží ke schválení návrh zákona o veřejné podpoře kultury, novelu autorského zákona a bude pokračovat v úsilí minulých vlád zajistit odpovídající postavení české kinematografii prostřednictvím nového modelu jejího financování. …Bude nadále podporovat duální a nezávislý systém rozhlasového a televizního vysílání a dostatečné financování médií veřejné služby. Podpoří proces digitalizace včetně legislativního zajištění jejího postupu.

2006 – Mirek Topolánek 1
Vláda bude podporovat maximálně svobodný prostor pro aktivity občanů, spolků a neziskového sektoru a dbát na dodržování všech občanských svobod a práv. Svobodu slova považujeme za základní předpoklad pro fungování demokratické společnosti. Uvědomujeme si nezastupitelnou roli nezávislých sdělovacích prostředků pro svobodnou výměnu názorů i veřejnou kontrolu státních institucí a jejích představitelů, a proto zachováme duální systém elektronických médií. (…) Vláda též považuje za významný přechod na digitální vysílání a od tohoto procesu očekává další rozvoj mediálního trhu, který povede ke zvýšení programové rozmanitosti, vzdělanosti a informovanosti občanů.

2006 – Mirek Topolánek 2
Vláda bude dbát na dodržování všech občanských svobod a práv. Svobodu slova považuje za základní předpoklad pro fungování demokratické společnosti a média vnímá jako součást kultury. Uvědomuje si nezastupitelnou roli nezávislých sdělovacích prostředků pro svobodnou výměnu názorů i veřejnou kontrolu státních institucí a jejích představitelů, a proto zachová duální systém elektronických médií. (…) Vláda považuje za významný přechod na digitální vysílání a hodlá předložit návrh změn příslušných právních předpisů nezbytných k realizaci tohoto záměru. Od tohoto procesu očekává rozvoj mediálního trhu, který ve svém důsledku povede ke zvýšení programové rozmanitosti, vzdělanosti a informovanosti občanů.

2009 – Jan Fischer
O médiích žádná zmínka.

2010 – Petr Nečas - Koaliční smlouva ODS, TOP09 a VV
LEGISLATIVA

 • Předložíme novelu trestního řádu ("náhubkový zákon") s cílem umožnit poskytování informací v případech, kdy veřejný zájem převáží nad zájmem soukromým. Termín: do 31.10.2010
 • Předložíme návrh úpravy právních předpisů v oblasti ochrany soukromí a práv občanů, která zpřesní pravidla a umožní vyšší míru ochrany před neoprávněným a nekontrolovaným pořizováním obrazových, zvukových a genetických záznamů o občanech s cílem zajistit, aby nedocházelo ke zneužívání takto získaných záznamů a údajů. Termín: 30.6.2011
  KULTURA
 • Svoboda slova je jednou z klíčových svobod, které zajišťují demokratické uspořádání naší společnosti. Vláda proto bude trvat na garanci maximální míry svobody slova při vědomí odpovědnosti za obsah mediálního sdělení, včetně oblasti internetu. Termín: konec roku 2012
 • Vláda zahájí diskusi o transformaci mediálních rad veřejnoprávních médií a prosadí změny v sytému voleb zástupců veřejnosti do mediálních rad s významným podílem nominací z odborné veřejnosti. Termín: konec března 2011
  | nahoru |

  CHRONOLOGICKÝ ARCHIV 2000-2006 | TEMATICKÝ ARCHIV: INFORMACE/GLOSY | ČESKÁ TELEVIZE | TV NOVA | TV PRIMA | TV3 | ZÁKONY/LEGISLATIVA | POLITIKA | TISK | AUDIOVIZE | KABELOVÁ TV | TELEKOMUNIKACE | HISTORIE MÉDIÍ | NA OKRAJ DNŮ | ŘEKLI O... | PŘEDNÁŠKY/REFERÁTY
  Copyright © Milan Šmíd