zpět na Louč - komentuje svět žurnalistiky a médií    © Milan Šmíd

22.3.2011 RUBRIKA: Informace, glosy, polemiky

Média, policie a žurnalistika šekové knížky (Sloupek pro mediar.cz)

Ještě před tím, než policie přišla minulou středu zatknout podezřelého z vraždy Aničky Janotkové Otakara T., o němž dnes kdekdo ví, že se jmenuje Tomek, se podařilo reportérovi televize Nova s ním v restauraci natočit krátký rozhovor/nerozhovor. Severočeský zpravodaj Novy Martin Kočárek nebyl sám. S Otakarem Tomkem před zatčením v hospodě pohovořila také severočeská dopisovatelka Blesku Helena Lacinová, která ho tady také vlastnoručně vyfotila.

Nikomu nepřipadalo divné, že bulvární reportéři byli rychlejší než tříčlenné zatýkací komando. Pouze jeden ze štamgastů hospody se reportérům idnes.cz svěřil: „Vždyť tu ještě před chvílí seděl. Víte, co je ale zajímavé? Že tu byli novináři jen chvilku potom, co šla první zpráva, že jí našli. Policie přijela až dlouho po nich.“

Samotný fakt, že novináři se okamžitě po identifikaci těla zavražděné A. J. snažili spojit s podezřelým O.T., zajímavý ani mimořádný není. Signál do severních Čech zcela určitě přišel z pražských redakcí a zdejší reportéři se okamžitě vydali na lov podezřelé osoby. Zajímavější je však to, že odchyt podezřelého byl tak úspěšný, že oba reportéři věděli, kam mají jít, a že to stihli ještě před příchodem policie. Je zcela možné, že na místo činu je přivedla jejich novinářská zkušenost a obeznámenost s případem, tedy s tím, kde O. T. žije a pracuje. Pravděpodobnější je však vysvětlení, že mohli dostat echo od policie, která O.T. průběžně sledovala.

Otázka zní: je to dobře nebo špatně, když policie a novináři spolupracují, a když si poskytují vzájemné protislužby? Podle mého názoru v zásadě nikoli. Úspěšný předválečný vydavatelský podnikatel, bývalý ředitel vydavatelství Melantrich Jaroslav Šalda (1880-1965), ve svých pamětech „Budování tisku za Rakouska, ČSR a jeho obrana...“ o výchově novinářských elévů píše:
„bylo nutno nové lidi zaučovat, jaké zprávy a kde mají vyhledávat. Bylo nutno pamatovat na všechno a učit je novinářské abecedě: že musí napřed poznat starostu města a promluvit s ním a stejně tak s okresním hejtmanem, že si musí udělat dobrou známost na četnické stanici, že musí vědět, co se kde ve státním rozpočtu chystá pro jejich kraj, jaké stavby jsou povoleny, jak se vede místnímu průmyslu, jak u nich pokračují polní práce, jaké jsou ozimy, co je na trhu atd.“

Z citátu vyplývá, že „dobrá známost na četnické stanici“ patřila již za první republiky k žurnalistické kvalifikaci. Je veřejným tajemstvím, že i dnes mají novináři s policisty, ale také s hasiči nebo se záchrankou úzké formální i neformální vztahy, při nichž jedna strana informuje druhou o tom, co se kde zběhlo, a co by stálo za zveřejnění. Vše bude v pořádku, pokud se z tohoto vztahu nerozvine nebezpečná varianta žurnalistiky šekové knížky, tj. takové žurnalistiky, při níž média zdrojům za poskytování informací nebo jejich vlastních příběhů platí. Někdo může namítnout, že za tím není nic špatného, když majitel informace, která může mít nějakou tržní hodnotu, tuto informaci za úplatu někomu předá, a když média, která po takových informacích pátrají, jsou za ně ochotna zaplatit. S tím se dá obecně souhlasit, ovšem pokud tento obchodní vztah nenarušuje nějaká jiná pravidla. Jak praxe ukazuje, média jsou v těchto případech většinou z obliga, protože etický, ne-li dokonce profesně právní problém mívá spíše ta druhá strana, která si za informace nechává platit.

Etický kodex policie například jasně říká, že policisté by měli „zásadně odmítat jakékoliv korupční jednání … odmítnout dary nebo jiné výhody, jejichž přijetím by mohlo dojít k ovlivnění výkonu služby.“ Kodex sice nevyhlašuje absolutní zákaz přijímání darů, ale jestliže někdo přijímá peníze za to, za co je už jednou placen státem, a co by mělo být jeho samozřejmou povinností – tedy pohotově informovat veřejnost – pak tu vzniká jistý etický problém. Totéž se týká i hasičů. Aha 21.3.2011

V čem tedy spočívá nebezpečí toho, čemu se říká „checkbook journalism“? Jednak je tu už výše zmíněný problém etiky a morálky. Z etického hlediska by média neměla platit lidem, kteří příslušné informace získávají v rámci svého povolání placeného z veřejných prostředků. Neměla by platit ani pachatelům trestných a asociálních činů, kteří jejich detaily chtějí zpeněžit. Navíc pokud honba za senzací a sólokaprem zaslepí kritický úsudek reportérů, pak žurnalistika šekové knížky může být pro média i nebezpečná. To v případě, kdy zdroj chtivý peněz si začne vymýšlet, ne-li dokonce události inscenovat. Takhle se v roce 1983 spálil německý týdeník Stern, když zaplatil vysoké částky za Hitlerovy osobní deníky, které se ukázaly být falsifikátem.

Ale zpět k české realitě. Případ vraždy A. J. odhalil nejen absurdnost některých ustanovení tzv. náhubkového zákona, ale také váhání a tápání médií při interpretaci oněch paragrafů 8a a 8b trestního řádu, které upravují „Poskytování informací o trestním řízení a osobách na něm zúčastněných.“ Někde se obličeje rozostřovaly – třeba i v reportáži TV Nova – aby se pak jiné záběry bez rozostření objevily na internetových stránkách. Něco podobného se dělo na webu ČT24, kde portrétní foto O.T. se v pátek objevilo bez jakékoli úpravy, aby v pondělí se na tváři O. T. rozprostřela digitální mlha.

Pokusil jsem se dopátrat, kdo je autorem portrétu O. T. který – zákon/nezákon – včera deník Aha umístil na titulní stranu s tím, že v titulku udělal z O.T. již předem usvědčeného vraha. Na Aktuálně.cz je původ snímku označen slovy „domácí“, na Ahaonline.cz je pod fotografií značka “ara“, ČT 24 autorství fotografie vůbec neoznačila, slovenský bulvár Nový čas jako zdroj fotografie uvádí “Blesk, Polícia ČR“.

To poslední bude možná správně. Ale pak vzniká otázka, jak se tento portrét dostal z policejních spisů či z nějaké evidence obyvatel do médií. Pokud se webová stránka Kdo je kdo v případu ztracené Aničky Janatkové později neaktualizovala, pak první, kdo portrét Otakara Tomka na webu zveřejnil i s jeho jménem, byl server Aktuálně.cz již 16. ledna. Bylo by zajímavé vědět, zda Sabině Slonkové tu fotku někdo poskytl za její krásné oči, nebo zda se za ní někomu platilo.


Trestní řád

Poskytování informací o trestním řízení a osobách na něm zúčastněných

§ 8a

(1) Při poskytování informací o své činnosti veřejnosti orgány činné v trestním řízení dbají na to, aby neohrozily objasnění skutečností důležitých pro trestní řízení, nezveřejnily o osobách zúčastněných na trestním řízení údaje, které přímo nesouvisejí s trestnou činností, a aby neporušily zásadu, že dokud pravomocným odsuzujícím rozsudkem není vina vyslovena, nelze na toho, proti němuž se vede trestní řízení, hledět, jako by byl vinen (§ 2 odst. 2). V přípravném řízení nesmějí zveřejnit informace umožňující zjištění totožnosti osoby, proti které se vede trestní řízení, poškozeného, zúčastněné osoby a svědka; takové informace mohou v nezbytném rozsahu zveřejnit pouze pro účely pátrání po osobách nebo pro dosažení účelu trestního řízení.

(2) Při poskytování informací podle odstavce 1 orgány činné v trestním řízení zvlášť dbají na ochranu osobních údajů a soukromí osob mladších 18 let.

(3) Orgány činné v trestním řízení informují o své činnosti veřejnost poskytováním informací podle odstavce 1 veřejným sdělovacím prostředkům; poskytnutí informací odepřou z důvodů ochrany zájmů uvedených v odstavcích 1 a 2. Vyhradí-li si v přípravném řízení státní zástupce právo poskytnout informace o určité trestní věci, může je policejní orgán poskytnout jen s jeho předchozím souhlasem.

§ 8b

(1) Osoby, kterým byly orgány činnými v trestním řízení poskytnuty informace o osobách uvedených v § 8a odst. 1 pro účely trestního řízení nebo k výkonu práv nebo plnění povinností stanovených zvláštním právním předpisem, je nesmějí nikomu dále poskytnout, pokud jejich poskytnutí není nutné k uvedeným účelům. O tom musí být tyto osoby poučeny.

(2) Nikdo nesmí v souvislosti s trestným činem spáchaným na poškozeném jakýmkoli způsobem zveřejnit informace umožňující zjištění totožnosti poškozeného, který je osobou mladší 18 let nebo vůči němuž byl spáchán trestný čin kuplířství nebo šíření pornografie nebo některý z trestných činů proti životu a zdraví, svobodě a lidské důstojnosti nebo proti rodině a mládeži.

(3) Zveřejnění obrazových snímků, obrazových a zvukových záznamů nebo jiných informací o průběhu hlavního líčení nebo veřejného zasedání, které by umožnily zjištění totožnosti poškozeného uvedeného v odstavci 2, je zakázáno.

(4) Pravomocný rozsudek nesmí být zveřejněn ve veřejných sdělovacích prostředcích s uvedením jména, popřípadě jmen, příjmení a bydliště poškozeného uvedeného v odstavci 2. Předseda senátu může s přihlédnutím k osobě poškozeného a povaze a charakteru spáchaného trestného činu rozhodnout o dalších omezeních spojených se zveřejněním pravomocného odsuzujícího rozsudku za účelem přiměřené ochrany zájmů takového poškozeného.

(5) Zákaz zveřejnění informací uvedený v odstavcích 2 až 4 neplatí,
a) umožňuje-li jejich zveřejnění tento zákon,
b) je-li jejich zveřejnění nezbytné pro účely pátrání po osobách nebo pro dosažení účelu trestního řízení, nebo
c) dá-li k jejich zveřejnění poškozený předchozí písemný souhlas; je-li poškozený mladší 18 let nebo je zbaven způsobilosti k právním úkonům anebo je jeho způsobilost k právním úkonům omezena, musí dát takový souhlas také jeho zákonný zástupce.

Trestní zákon

§ 180 Neoprávněné nakládání s osobními údaji

(1) Kdo, byť i z nedbalosti, neoprávněně zveřejní, sdělí, zpřístupní, jinak zpracovává nebo si přisvojí osobní údaje, které byly o jiném shromážděné v souvislosti s výkonem veřejné moci a způsobí tím vážnou újmu na právech nebo oprávněných zájmech osoby, jíž se osobní údaje týkají, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.

(2) Stejně bude potrestán, kdo, byť i z nedbalosti, poruší státem uloženou nebo uznanou povinnost mlčenlivosti tím, že neoprávněně zveřejní, sdělí nebo zpřístupní třetí osobě osobní údaje získané v souvislosti s výkonem svého povolání, zaměstnání nebo funkce a způsobí tím vážnou újmu na právech nebo oprávněných zájmech osoby, jíž se osobní údaje týkají.

(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let, peněžitým trestem nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny,
b) spáchá-li takový čin tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem,
c) způsobí-li takovým činem značnou škodu, nebo
d) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.

(4) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu, nebo
b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.

| nahoru |

CHRONOLOGICKÝ ARCHIV | TEMATICKÝ ARCHIV (do roku 2004): INFORMACE/GLOSY | ČESKÁ TELEVIZE | TV NOVA | TV PRIMA | TV3 | ZÁKONY/LEGISLATIVA | POLITIKA | TISK | AUDIOVIZE | KABELOVÁ TV | TELEKOMUNIKACE | HISTORIE MÉDIÍ | NA OKRAJ DNŮ | ŘEKLI O... | PŘEDNÁŠKY/REFERÁTY
Copyright © Milan Šmíd