PŘÍLOHA Louče 40


TV Galaxie a TV3 ve zprávách RRTV - 1993-2000

výtah z oficiálních dokumentů


Zpráva RRTV 1.3.1993-31.1.1994

str.5: Regionální televizní vysílání
Do konce roku 1993 mělo regionální televizní vysílání vyráběné soukromými producenty v Plzni, Českých Budějovicích Hradci Králové, Liberci, Zlíně, Brně, Děčíně a Ústí nad Labem svůj prostor v rámci tzv. trhacích časů na programu ČT3...
Doba platnosti všech pověření k 31.1.1993 uplynula. Vedení České televize se rozhodlo... regionální vysílání v rámci tzv. trhacích časů ukončit.
str.34: zajištění možnosti regionálního vysílání
Rada navrhuje úpravu regulačního rámce regionálního televizního vysílání, která by určila prostor pro regionální vysílání buď v rámci programu ČT2 či na zbývajících kanálových pozicích.
top


Zpráva RRTV 9.7.1994-31.1.1995

str.8: Lokální televizní vysílání
K 1.3.1994 Rada vyhlásila licenční řízení na lokální televizní vysílání...celkem bylo podáno 76 žádostí o vysílání...
K 31.1.1995 Rada udělila 25 licencí. Další jsou udělovány postupně v návaznosti na dlouhodobý proces potvrzování technických prostředků vysílání (koordinace kanálů)...
Licence jsou uděleny na 5 let, časový rozsah vysílání je stanoven na tři hodiny denně v časovém intervalu 6.430-8.30 h., 15.00-18.00 h. Ve zbývajícím čase bude na příslušném kanálu vysílat FTV Premiéra, s.r.o., držitel licence k celoplošnému televiznímu vysílání jako centrálního programu pro regionální a lokální televizní vysílání. Vzor obecných podmínek, které jsou součástí licence k lokálnímu televiznímu vysílání, je uveden v příloze č.5.
Příloha č.6 Přehled udělování licencí k lokálnímu televiznímu vysílání - stav k 31.1.1995
Žádosti k projednání po koordinaci kmitočtu (29 žadatelů, mezi nimi)
Kindernay Martin - Hradec Králové
top


Zpráva RRTV 1.2.1995-31.1.1996

str.7: Regionální a lokální televizní vysílání
Jediným provozovatelem regionálního vysílání s licencí je k 31.1.1996 společnost FTV Premiéra s.r.o. (program Premiéra TV).
...Rada vyhlásila licenční řízení na tento typ vysílání v Plzni, Karlových Varech, Liberci, Hradci Králové a Zlíně s vysílacím časem jednu hodinu denně v intervalu 6.30-8.30 hod. a dvě hodiny denně v intervalu 15.00-18.00 hod., v ostatních časech vysílá na příslušných kanálech Premiéra TV. Toto licenční řízení, v němž byly z devíti žadatelů uděleny čtyřem licence k provozování regionálního televizního vysílání, není dosud (zejména z legislativně technických důvodů spojených s přijetím zákona č.301/1995 Sb.) ukončeno. Někteří z těchto žadatelů však již regionální vysílání uvádějí v rámci programu premiéry TV.
Příloha č. 1 - Seznam provozovatelů vysílání s licencí, stav k 31.1.1996
III. Televizní vysílání lokální
Kindernay Martin (TV Gemma) Hradec Králové, není v právní moci, vysílání nezahájeno
top


Zpráva RRTV 1.2.1996-30.9.1996

str.10-11: Regionální televizní vysílání
...(někteří provozovatelé) žádají o úpravu vysílacího času a o územní rozšíření svých licencí. V této věci probíhá jednání s FTV premiérou s.r.o., bez jejíhož souhlasu není podobná úprava možná (Viz též kap.IV)....
Je zřejmé, že z důvodu nedostatku vhodných kmitočtů nebude možné uspokojit poptávku po regionálním televizním vysílání na celém území ČR a v některých regionech bude potřeby místního vysílání možné rozvíjet pouze prostřednictvím vysílání v kabelových rozvodech.
Z tohoto hlediska je velmi problematická i úvaha o možném využití tzv. zbytkových kmitočtů pro vznik tzv. páté celoplošné televizní sítě Galaxie (viz kap.IV zprávy).
str.55: IV.1. K situaci v regionálním a lokálním televizním vysílání
(mj. informace o dvou asociacích malých televizí, kdy APRTV sdružuje subjekty spolupracující s Premiérou TV a a APMLRT sdružuje subjekty, které spolupráci s Premiérou TV zpochybňují či odmítají.) Spory mezi APMLRT (Asociace provozovatelů městských, lokálních a regionálních televizí) a Radou kulminovaly v době záříjového zasedání Stálé komise v Harrachově....
V souvislosti se snahou královéhradecké společnosti RTV Gemma, provozující program Galaxie, stát se další českou komerční celoplošnou televizí je třeba zmínit ještě následující skutečnost. Již delší dobu existuje na české politické scéně konsensus, že model 2+2, tedy 2 kanály veřejnoprávní a 2 kanály komerční, je maximem toho, co lze za daných právních, technických a ekonomických podmínek v terestrickém vysílání divákovi nabídnout. Vznik další - páté - alespoň částečně "celoplošné" sítě není bez předchozího přerozdělení všech stávajících kmitočtů (tzn. i těch, které kdysi ČNR přidělila TV Nova) technicky možný. A byla to právě Stálá komise pro sdělovací prostředky, kdo na jarním zasedání v Harrachově Radě uložil, dokrývat z toho mála, co je ještě k dispozici, především ČT2 a Premiéru TV. Galaxie má tedy v dohledné době šanci stát se televizí plnoformátovou, neboť nic jí nebrání šířit svůj program prostřednictvím kabelů a satelit, nikoli však skutečně celoplošnou.
Příloha č.1 - Seznam provozovatelů vysílání s licencí a registrací, stav k 30.9.1996
III. televizní vysílání lokální
Kindernay Martin, TV Gemma Hradec Králové, správní rozhodnutí nevydáno.
top


Zpráva RRTV 1.10.1996-31.1.1997

str.12: Lokální televizní vysílání
Rada vyhověla žádosti Martina Kindernaye (program Galaxie) o rozšíření vysílacího času na 24 hodin denně a o zkušební zvýšení výkonu na 1 kW po dobu 1 roku. Důvodem bylo dostatečné pokrytí dané lokality signálem celoplošných stanic (ČT1, ČT2, TV NOVA, PRIMA TV) a předpoklad šíření tohoto programu též jinými technickými prostředky v dalších lokalitách ČR (zejména v síti kabelových rozvodů). Rozhodnutí ve sledovaném období nenabylo právní moci, neboť nebyl uhrazen správní poplatek.
Příloha č.1
Seznam provozovatelů vysílání s licencí a registrací, stav k 31.1.1997
III. televizní vysílání lokální
Kindernay Martin, Hradec Králové, platná licence 10.9.96- 9.9.2001
V. satelitní televizní vysílání, (provozovatel s registrací název stanice)
RTV Gemma, s.r.o. - TV Galaxie (též registrace vysílání v TKR)
Příloha č.3
Seznam upozornění, pokut a odňatých licencí Martin Kindernay - č.j.: Rup/155/96 ze dne 12.11.96
Nedodržení stanoveného územního a časového rozsahu vysílání a porušení povinnosti vyplývající z rozhodnutí o udělení licence tím, že provozovatel vysílal pod jiným názvem televizní stanice.
top


Zpráva RRTV 1.2.1997-31.1.1998

str.57: Televizní vysílání regionální a lokální
FTV Premiéra s.r.o. v Praze a lokální licence Martina Kindernaye (stanice Galaxie) v Hradci Králové.
Kindernay zkušebně vysílá na svém kmitočtu bez časového omezení, neboť v této lokalitě je k dispozici volný kmitočet, který není třeba pro žádnou z celoplošných televizí (ČT1, ČT2, Nova, Prima TV)....
(popisovány spory lokálních stanic s FTV Premiéra)
V některých případech lokálního televizního vysílání však nejde jen o úpravu časového rozsahu vysílání: řada lokálních televizních stanic usiluje současně o propojení a změnu centrálního programu, a to v souvislosti se snahou realizovat projekt Galaxie jako další celoplošný program, šířený kombinací různých technických prostředků (terestriální kmitočty, satelit, resp.světlovody a TKR). V rámci tohoto kombinovaného systému by zúčastněné lokální stanice vysílaly vedle vlastního, tj. původního programu jako dominující složku převzatý program Galaxie, z něhož by se flexibilně odpojovaly na dobu svých lokálních vstupů.
Příloha č.1 Seznam provozovatelů vysílání s licencí a registrací, stav k 31.1.1998 III. televizní vysílání lokální
Kindernay Martin, Galaxie - K46/1kW Hradec Králové - licence 10.9.96-9.9.2001
V. satelitní vysílání
RTV Gemma, s.r.o. - Galaxie
Příloha č.11 Seznam upozornění, pokut a odňatých licencí
Rozhodnutí o uložení pokuty
Martin Kindernay - Rpo/81/97 - ze dne 18.3.1997
Nedodržení stanoveného časového a územního rozsahu vysílání - par.20 odst.4 písm.c) zákona 468/91 Sb.
Pokuta ve výši 25 000.- Kč. Pokuta byla uhrazena dne 31.7.1997
top


Zpráva RRTV 1.1.1998-31.12.1998

str.57: kontrola programů televizního vysílání
RTV Gemma s.r.o./Galaxie - Dvoudenní analýza konstatovala pouze drobné odchylky od předloženého programového schématu. Pestrá programová skladba má dobrou úroveň a vhodně doplňuje nabídku na televizním trhu. provozovateli bylo doporučeno aktualizovat programové schéma.
str.74: Televizní vysílání regionální a lokální
V naprosté většině regionální i lokální televize sdílejí společné kmitočty se společností FTV Premiéra, s.r.o. (Prima TV) - provozovatelem centrálního programu - a jsou jim vyhrazena tzv. časová okna (většinou jedna hodina denně v intervalu 6.30 - 8.30 hod. a dvě hodiny denně v intervalu 15.00 - 18.00 hod.), ve kterých vysílají na vlastní licenci.
Výjimkou z výše uvedené zásady "oken" je regionální licence FTV Premiéra, s.r.o. v Praze, lokální licence Martina Kindernaye (stanice Galaxie) v Hradci Králové a lokální licence Studia ReVi, s.r.o. v Jablonci n. N. Licenční podmínky regionální licence FTV Premiéra, s.r.o. byly v souvislosti s novelou v roce 1995 sjednoceny s celoplošnou licencí společnosti FTV Premiéra, s.r.o. M. Kindernay vysílá na svém kmitočtu bez omezení časového rozsahu vysílání, neboť v této lokalitě je k dispozici volný kmitočet, který není třeba pro žádnou z celoplošných televizí (ČT1, ČT2, Nova, Prima TV). Studio ReVi také obdrželo v Jablonci n. Nisou volný kmitočet, který nemusí být součástí žádné z celoplošných sítí a ke svému vlastnímu programu přebírá program Galaxie.
Možnost vysílat až tři hodiny denně dosud plně nevyužívá žádná z regionálních ani lokálních televizí. Sama praxe tedy v dlouhodobém kontextu potvrzuje, že původní koncepce Rady byla správná a představy některých žadatelů o 24 hodinovém regionálním vysílání naopak zcela nereálné. ...
Několik lokálních televizních stanic, resp. produkčních společností, zejména sdružených v ALT (NTV Prostřední Bečva, s.r.o., UNRA, s.r.o., MT Kynšperk, s.r.o., Story, s.r.o., Služby města Konice, s.r.o., Studio ReVi, s.r.o., Local TV Plus, s.r.o., RTV Gemma, s.r.o., Depoz, s.r.o., Kabel Plus CB, a.s., Semar, s.r.o) usiluje současně o vytvoření programové, příp. i obchodní sítě a o změnu centrálního programu, a to v souvislosti se snahou realizovat projekt Galaxie jako další celoplošný program, šířený kombinací různých technických prostředků (terestriální kmitočty, satelit, resp. světlovody a TKR). V rámci tohoto kombinovaného systému by zúčastněné lokální stanice vysílaly vedle vlastního, tj. původního programu jako dominující složku převzatý program Galaxie, z něhož by se flexibilně odpojovaly na dobu svých lokálních vstupů. Takto již vysílá např. Studio ReVi, s.r.o. v Jablonci nad Nisou. Vzhledem k dokonalému pokrytí území města Jablonec signálem Prima TV z blízkého vysílače Ještěd by uvažované sdílení s Primou TV nepřineslo žádné zlepšení. Dokonce by ztěžovalo možnost naladění lokálního vysílání méně technicky zdatným občanům a tato duplikace by se také objevila v kabelové síti. Ve stejných časech pro lokální vysílání také vysílá regionální zpravodajství z Ještědu Genus TV a oba pořady by si tak nechtěně konkurovaly. Rada tedy pro Studio Re Vi, s.r.o. souhlasila se změnou časového rozsahu vysílání, změnou časů vlastního vysílání a se současným přebíráním programu Galaxie ve zbývajících časech.
...V základní síti zbylo jen několik dosud nevyužitých kanálů, které jsou nižší kvality a nedá se z nich vytvořit síť, kterou by bylo možno prohlásit jako celoplošnou. Další rozšíření programové nabídky je možné prostřednictvím kabelové a družicové televize a nebo v éře digitální terestrické televize.
Z kanálů 60 až 69 jsou zatím k civilnímu využití pouze kanály 64 až 66. Ostatní kanály jsou blokovány armádou České republiky nejméně do roku 2003. Uvedená situace je obdobná i v ostatních členských zemích NATO, proto se nedá předpokládat jejich brzké uvolnění. V minulém roce Rada rozhodla, že kanály 64 až 66 jsou určeny pro rozvoj pozemské digitální televize DVB-T.
Rada konstatuje, že kmitočtová pásma, určená podle mezinárodních dohod pro televizní vysílání v České republice, jsou až na nepatrné výjimky vyčerpána a přidělena provozovatelům televizního vysílání.
Rada v součinnosti s ČTÚ průběžně sleduje a prověřuje technické možnosti efektivního využití kmitočtového spektra, které je národním bohatstvím. Pokud se v blízké budoucnosti prokáže reálná využitelnost zmíněné části kmitočtového spektra pro vysílání, vypíše Rada standardní licenční řízení.
Úvahy a informace o příslibech licence, které někteří provozovatelé vysílání poskytují žurnalistům a obchodním partnerům, jsou tudíž předčasné a nezakládají se na pravdě.
Příloha č.1 Seznam provozovatelů vysílání s licencí a registrací, stav k 31.12.1998
III. televizní vysílání lokální
Kindernay Martin, Galaxie - K46/1kW Hradec Králové - licence 10.9.96-9.9.2001
V. satelitní vysílání
RTV Gemma, s.r.o. - Galaxie
Příloha č.8 Seznam upozornění, pokut a odňatých licencí
Upozornění se lhůtou k nápravě
RTV Gemma s.r.o. - Rup/157/98 - ze dne 1.7.1998
Změny neoznámené před jejich registrací - výše obchodních podílů jednotlivých společníků - par.17 odst.6 zákona č.468/1991 Sb.
top


Zpráva RRTV 1.1.1999-31.12.1999

str.60: Regionální a lokální terestrické vysílání
Výjimkou z principu sdílených kmitočtů je regionální licence FTV v Praze, lokální licence Martina Kindernaye (stanice Galaxie) v Hradci Králové a Praze a lokální licence Studia Re Vi, s.r.o. v Jablonci n. N. Licenční podmínky regionální licence FTV byly v souvislosti s novelou v roce 1995 sjednoceny s celoplošnou licencí společnosti FTV. M. Kindernay vysílá na svém kmitočtu bez omezení časového rozsahu vysílání, neboť v této lokalitě je k dispozici volný kmitočet, který není třeba pro žádnou z celoplošných televizí (ČT 1, ČT 2, Nova, Prima TV). Studio Re Vi také obdrželo v Jablonci n. Nisou volný kmitočet, který nemusí být součástí žádné z celoplošných sítí a ke svému vlastnímu programu přebírá program Galaxie.
Program Galaxie, z něhož se odpojuje na dobu svých lokálních vstupů, již vysílá např. Studio Re Vi, s.r.o. v Jablonci nad Nisou. Rada pro Studio Re Vi, s.r.o. souhlasila se změnou časového rozsahu vysílání, změnou časů vlastního vysílání a se současným přebíráním programu Galaxie ve zbývajících časech. Vzhledem k dokonalému pokrytí území města Jablonec signálem Prima TV z blízkého vysílače Ještěd by uvažované sdílení s Primou TV nepřineslo žádné zlepšení. Dokonce by ztěžovalo možnost naladění lokálního vysílání méně technicky zdatným občanům a tato duplikace by se také objevila v kabelové síti. Ve stejných časech pro lokální vysílání také vysílá regionální zpravodajství z Ještědu Genus TV a oba pořady by si tak nechtěně konkurovaly.
str.61: II.2.3.1 Řízení po udělení licence b.c
b) Licenční řízení na optimální využití 7. kanálu ze stanoviště Praha-Cukrák/10 kW nebo Praha - město s omezeným počátečním výkonem.
Počet žádostí: 6 - DaDa a.s., FTV Premiéra spol. s r.o., Leporelo a.s., Regionální televizní studia a.s., RTV Gemma s.r.o., TV Praha s.r.o.
Předběžná slyšení: 11.1.1999
Veřejná slyšení: 12.1.1999
Rada přidělila tento kanál dne 2.3.1999 provozovateli FTV Premiéra, spol. s r.o. jako územní rozšíření celoplošné licence.
Tento kanál Rada dne 2.3.1999 přidělila jako územní rozšíření licence společnosti FTV, která tento kanál zkušebně využívala od 10.9.1996. FTV používala 7. kanál jako významný technický prostředek na základě souhlasu Rady se zkušebním vysíláním ze dne 10.9.1996, prodlouženého do 31.3. 1999. Zkušební provoz, který byl prakticky zahájen 3.1.1997, potvrdil technickou realizovatelnost vysílání a umožnil stanovit nejefektivnější podobu vyzařovacího diagramu. O dalším vyžití 7. kanálu bylo třeba, vzhledem k dalším zájemcům, rozhodnout v licenčním řízení. Během období zkušebního vysílání se totiž na Radu se svými žádostmi obrátili žadatelé, kteří chtěli využít 7. kanál pro tzv. metropolitní vysílání. Někteří žadatelé zamýšleli přesunout tento kanál na vysílač v Mahlerových sadech. Z technického hlediska by však jakýkoliv přesun 7. kanálu ze stanoviště Cukrák znamenal mezinárodní překoordinaci kmitočtu základní sítě a tím ohrožení notifikovaného výkonu. V souvislosti s rozhodováním Rady o přidělení 7. kanálu žádaly některé obce, které by o příjem stanice Prima TV přidělením kanálu jinému žadateli přišly, Radu, aby 7. kanál přidělila stávajícímu provozovateli FTV Premiéra, spol. s r.o. Rada při svém rozhodování vzala v úvahu zájmy všech skupin obyvatel dotčených jednotlivými žádostmi a projekty.
V období od 1.1.1999 - 31.12.1999 byla vyhlášena dvě licenční řízení.
c) licenční řízení na televizní vysílání v oblasti Prahy s využitím 11. kanálu
Počet žádostí: 6 - Barrandov studio a.s., R.T.S. a.s., Intercont relations group A.S. s.r.o., Libreto s.r.o., MTS s.r.o., Martin Kindernay (rozšíření licence k lokálnímu TV v Hradci Králové)
Předběžná slyšení: 15.6.1999
Veřejná slyšení: 16.6.1999
Rada dne 1.7.1999 přidělila tento kanál jako územní rozšíření licence o další technický prostředek provozovateli lokálního televizního vysílání v Hradci Králové Martinu Kindernayovi. Ostatní žádosti o 11. kanál v Praze Rada zamítla.
Tohoto licenčního řízení se zúčastnilo 10 žadatelů, z nichž třem bylo zastaveno řízení a jeden žadatel vzal svou žádost zpět. Rada tento kanál přidělila jako územní rozšíření licence Martinu Kindernayovi, který je provozovatelem s licencí k lokálnímu televiznímu vysílání v Hradci Králové. M. Kindernay přebírá současně, úplně a nezměněně program Galaxie provozovatele s registrací RTV Gemma, s.r.o. Pro vysílání na 11. kanálu v Praze Rada rozhodla o závaznosti programové části projektu, v nichž M. Kindernay specifikoval "odpojovaný" metropolitní program 50 % vysílacího času program Galaxie a 50 % vysílacího času "metropolitní program" zaměřený na události a dění v Praze.
Příloha č.01. Seznam provozovatelů vysílání s licencí a registrací, stav k 31.12.1999
1.2.c) televizní vysílání lokální
Kindernay Martin, Galaxie - Hradec Králové 46/1 kW - Praha 11/01 kW - licence 10.9.96-9.9.2001
2.2.b) satelitní televizní vysílání
Galaxia, a.s. - TV3 CZ, RTV Gemma s.r.o. - Galaxie
top


Zpráva RRTV 1.1.2000-31.12.2001

str.35: Regionální a lokální terestrické televizní vysílání
Koncepce dalšího rozvoje Stálá komise (PSP) pro hromadné sdělovací prostředky m.j.

 • I. vzala na vědomí informaci Rady o postupu při udělování licencí pro lokální a regionální televizní vysílání
 • II. doporučila Radě
 • * vycházet z principů obsažených ve variantě b) obsažené v materiálu pracovní skupiny Stálé komise, jednotlivými kroky postupně odstoupit od modelu sdílených kmitočtů,
 • * stávající licence na provozování lokálního a regionálního televizního vysílání, kterým končí platnost, prodlužovat maximálně do okamžiku vstupu nového zákona o vysílání s tím, že budou prodlouženy pouze ty licence, které respektují stávající zákon a pravidla Rady pro přidělování licencí,
 • * neudělovat nové lokální licence a při přidělování nových a uvolněných kmitočtů preferovat kvalitní stávající držitele "plnoformátových" licencí za současného respektování nového územně správního členění ČR

  str.37: popis programové skladby vysílačů v Hradci Králové a v Praze
  Výjimkou z principu sdílených kmitočtů s FTV je regionální licence FTV v Praze, lokální licence Martina Kindernaye (stanice TV 3 cz) v Hradci Králové a Praze, lokální licence Studia Re Vi, s.r.o. v Jablonci n. N. a Studia Clipper v.o.s. v případě přidělené lokality Nový Jičín. Licenční podmínky regionální licence FTV byly v souvislosti s novelou zákona o vysílání v roce 1995 sjednoceny s celoplošnou licencí společnosti FTV.
  M. Kindernay vysílá na svém kanálu bez omezení časového rozsahu vysílání, neboť v těchto lokalitách je k dispozici volný kmitočet, který není třeba pro žádnou z celoplošných televizí (ČT 1, ČT 2, Nova, Prima TV). Licence kombinuje původní a převzaté vysílání.
  Vysílací časy původního lokálního vysílání v Praze a Hradci Králové podle posledního schváleného vysílacího schématu a programové skladby (schváleno 4.4.2000).
  Praha:
  Po - Ne 6.00 - 9.00 hod. - ranní metropolitní vysílání (hudba, grafické informace, zpravodajství, talk show, dětský program, sport)
  Po - Pá 16.00 - 16.30 hod. - magazín pro ženy
  Po - Pá 17.30 - 19.00 hod. - magazín, kvizová hra
  Po - Ne 19.00 - 20.00 hod. - metropolitní zpravodajství, ekonomické zprávy, magazín
  Po - Ne 22.00 - 22.30 hod. - metropolitní zpravodajství, ekonomické zprávy
  Po - Ne 23.30 - 06.00 hod. - metropolitní noční vysílání (hudba, textové informace)
  Hradec Králové:
  Po - Ne 6.00 - 9.00 hod. - lokální vysílání (hudba, grafické informace, zpravodajství, talk show, dětský program, sport)
  Po - Ne 19.00 - 19.15 hod. - lokální zpravodajství
  Po - Ne 22.00 - 22.15 hod. - lokální zpravodajství
  Po - Ne 23.45 - 24.00 hod. - lokální zpravodajství
  Po - Ne 24.00 - 06.00 hod. - lokální vysílání (hudba a textové informace)
  V ostatních časech provozovatel současně a nezměněně šíří program TV 3 cz provozovatele s registrací k provozování televizního vysílání prostřednictvím satelitu a TKR TV 3, a.s.
  Studio Re Vi také obdrželo v Jablonci n. Nisou volný kanál, který nemusí být součástí žádné z celoplošných sítí, a ke svému vlastnímu programu (blok lokálního vysílání Po - Pá 8.00 - 9.30 hod. a 18.00 - 19.30 hod.; včetně repríz) přebírá současně a nezměněně program TV 3 cz.
  Rada pro Studio Clipper v.o.s. (pro lokalitu Nový Jičín, kde kanál není sdílený s FTV) souhlasila se změnou časového rozsahu vysílání a současným přebíráním programu TV 3 cz v časech mimo své původní vysílání. Vlastní vysílání Studia Clipper v.o.s. však musí být shodné s vysíláním v lokalitě Ostrava, kde provozovatel kanál sdílí s FTV.
  II.2.3.2.c) Řízení o změně licence
  změna v šíření převzatého programu: Kindernay Martin z Galaxie na TV3 CZ
  programové změny: Martin Kindernay - změna programové skladby a vysílacího schématu pro lokální vysílání v Praze a Hradci Králové
  technické parametry: Martin Kindernay - Praha NTM 11.k. - změna stanoviště
  povolené zkušební provozy: Martin Kindernay - Praha Strahov 28.k., Hradec Králové - Krásné - 44.k.
  zamítnuté žádosti o územní rozšíření:
  Martin Kindernay - Ostrava, Opava, Rakovník, Louny
  II.4.2. Řízení o uložení pokuty
  Martin Kindernay - Rpo/62/99 ze dne 18.10.1999
  Odvysílání skryté reklamy a reklamy na tabákové výrobky - par.8 odst.1 zákona o reklamě
  Řízení bylo ukončeno uložením pokuty dne 2.5.2000 ve výši 50 000.-Kč
  Příloha č.01. Seznam provozovatelů vysílání s licencí a registrací, stav k 31.12.2000
  1.2.c) televizní vysílání lokální
  Kindernay Martin, Galaxie - Hradec Králové 46/1 kW, 44/0,05kW - Praha 11/01 kW, 28/04kW -licence 10.9.96-9.9.2001
  2.2.b) satelitní televizní vysílání
  TV3 a.s. (původní název GALAXIA a.s.) -TV3 cz
  top

  NAVRCHOLU.cz