zpět na Louč - komentuje svět žurnalistiky a médií    © Milan Šmíd

10.09.2001 RUBRIKA: Obecně politické úvahy/Články v médiích

Média veřejné služby a soukromá média
Citace z dosud nezveřejněného materiálu psaného pro Parlamentní zpravodaj

Veřejná služba

Existence České televize a Českého rozhlasu jako nekomerčních a z veřejných prostředků financovaných institucí se zdůvodňuje veřejným zájmem a tím, že poskytují službu veřejnosti v oblasti rozhlasového a televizního vysílání.

O tom, jak by se funkce veřejné služby měla ve vysílání konkrétně naplňovat, se vedou průběžné a nikdy nekončící diskuse. Na televizi lze sice aplikovat funkce „sociologicky objektivní", vyplývající z charakteru masové komunikace ve vyspělých společnostech (informace, zábava, integrace, hodnotová korelace, kulturní kontinuita apod.), ty však platí pro masová média jako celek.

Pokud se však začneme bavit jenom o rozhlasovém nebo televizním vysílání, zjistíme, že tyto funkce veřejné služby nejsou předem dané, ale ve velké míře odrážejí společenská očekávání, tj. to, co se v dané zemi, v daném historickém, kulturním a politickém kontextu od televizního vysílání vyžaduje, což se případ od případu může silně odlišovat.

Navíc tuto veřejnou službu v Evropě nevykonávají jenom veřejnoprávní subjekty, ale také soukromé komerční rozhlasy a televize. Tak například u nás nejen ČT, ale také TV NOVA a TV Prima vykonávají veřejnou službu, ty později jmenované přinejmenším v oblasti zábavy a informací.

Veřejnoprávnost v podmínkách duálního systému vysílání

Z uvedeného vyplývá, že veřejnoprávnost České televize a Českého rozhlasu je třeba definovat v kontextu existence tzv. duálního (smíšeného) systému vysílání, který je typický pro evropskou vysílací scénu, a v němž operují jak veřejné, tak soukromé subjekty.

Otázka, které se nelze vyhnout, zní: Jsou veřejné rozhlasy a televize nezbytností, nestačily by posluchače a diváka obsloužit soukromí vysílatelé? Co opravňuje televizi veřejné služby k její existenci a k tomu, aby vyžadovala od občanů zvláštní poplatky k hrazení svých nákladů?

Dnes se na tuto otázku u nás odpovídá snadněji než před deseti lety, kdy ještě panovaly iluze o schopnostech a možnostech komerčního sektoru vysílání. Troufám si tvrdit, že naprostá většina našich obyvatel dnes, po zkušenostech s vysíláním Novy, Primy a komerčních rádií, chápe oprávněnost existence ČT a ČRo. Lidé instinktivně cítí, že bez jejich vysílání by na vysílací scéně cosi chybělo. Jaké služby to jsou, které soukromý sektor buď nehodlá nebo z objektivních důvodů nemůže poskytovat?

Základní úkoly národního vysílatele veřejné služby definuje Evropská vysílací unie EBU ve svém statutu, podle něhož se aktivními, tj. plnoprávnými členy EBU mohou stát jen ti vysílatelé, kteří:

 • a) mají povinnost pokrývat svým signálem celé území státu;
 • b) mají povinnost poskytovat rozmanitý a vyvážený program pro všechny složky obyvatelstva, jenž obsahuje patřičný podíl pořadů pro menšinové zájmy; a
 • c) vyrábějí nebo si nechávají vyrábět ve své dramaturgii podstatnou část vysílaných pořadů.

  Celkově shrnuto: veřejný vysílatel musí - kromě požadované univerzální dostupnosti svého vysílání - uspokojovat v mezích svých možností rozmanité zájmy publika, nemůže se omezit jen na masové publikum a jen na ekonomicky efektivní pořady (zábava, talk-show, soutěže). Navíc se od veřejných vysílatelů žádají investice do vlastní tvorby i v případech, kdy importované zboží by přišlo laciněji, což ve svém důsledku znamená podporu domácí národní audiovizuální tvorby a kultury.

  Dilema veřejných televizí

  Každá veřejná televize v duálním systému vysílání stojí před obtížným dilematem. Pokud se zaměří výslovně na menšiny, její sledovanost klesne natolik, že nastupuje otázka legitimity tzv. koncesionářského poplatku, který musí platit všichni diváci. Pokud se takový vysílatel pokusí s komerční nabídkou soutěžit, naskytne se rovněž otázka, zda existence poplatkem financovaného subjektu je nezbytná, když produkuje totéž, co jeho komerční konkurence.

  Toto dilema má dvě východiska: Buď se poplatek zruší a veřejný vysílatel se stane státním rozpočtem dotovanou kulturní institucí pro "obsluhu menšin" s marginálním postavením v celkové sledovanosti. Nebo se veřejný vysílatel pokusí o jistý kompromis mezi masovou a menšinovou produkcí, aby mu sledovanost neklesla natolik, že by se mohl zpochybnit jeho význam poskytovatele veřejné služby pro většinové publikum.

  Tato druhá strategie však musí veřejnost přesvědčit, že pořady pro masového diváka připravované z veřejných peněz jsou obohacením a nikoli pouhou kopií komerční produkce. V BBC si to zformulovali do pravidla: "činit dobré populárním a populární dobrým."

  Televizní historie zná několik vysílacích systémů s počáteční vyváženou dualitou veřejného a komerčního sektoru, ve kterých komerční sektor postupem času jasně zvítězil, a kde dnes, po zrušení poplatků, dotuje veřejné vysílatele stát. Za všechny lze jmenovat Japonsko (NHK), Austrálii (ABC), Kanadu (CBC). Americká vysílací scéna měla poněkud jiný vývoj, začínala jako vysloveně komerční podnik, ve kterém až následně vzniklo neziskové a dnes částečně státem dotované vysílání PBS.

  Také u nás se najde dost zastánců toho prvního východiska, které se začíná rýsovat i v Evropě (v Německu nedávno FDP navrhla nahradit poplatek z přijímače paušálním odvodem, ve Francii se ozývají hlasy volající po zrušení poplatku apod).

  Velikost trhu – limit domácí plurality

  Ano, teoreticky lze také u nás zrušit Český rozhlas a Českou televizi, případně z nich udělat dotované ministerské neziskové organizace typu Národního divadla či Národní galerie. Prakticky však takové řešení naráží na řadu problémů. Ponecháme-li stranou problém naší současné úrovně politické kultury, kdy přidělování prostředků pro televizní vysílání ze státního rozpočtu by se mohlo stát nástrojem účelových politických licitací a tlaků, a kdy by bylo první na ráně při úsporných „balíčkových“ opatřeních, je tu jedna mnohem závažnější překážka – velikost audiovizuálního trhu.

  Málokdo si uvědomuje, že tak často citované příklady ze zahraničí někdy zapomínají na to, že osmdesátimilionový německý nebo šedesátimilionový francouzský trh - a to nemluvím o výhodě stamilionového anglosaského trhu - jsou schopny vygenerovat takové zdroje pro komerční vysílání, kterým se desetimilionový a navíc příjmově chudý český trh nemůže vyrovnat.

  V podmínkách silného trhu mohou komerční televize věnovat více prostředků nejen na obsluhu specifických menšinových zájmů, ale také na investičně náročnou původní domácí tvorbu. V Evropě je v podstatě jen pět zemí, které jsou schopny financovat pluralitu televizní nabídky tak, že její větší část pochází z domácích zdrojů - jsou to Velká Británie, Německo, Francie, Itálie a Španělsko.

  Všechny ostatní evropské státy musí počítat s tím, že pokud zruší svého veřejného vysílatele, budou si sice moci i nadále vybírat z velkého počtu televizních kanálů, jenomže ty kanály mu nebudou nabízet domácí, ale z větší části jen importovanou produkci s dabingem či titulky, a menšinovým zájmům zůstane jen naděje na to, že slibovaná digitální hojnost kanálů je někdy v budoucnu obslouží.

  Kulturní a politický rozměr veřejné služby

  A protože těch malých jednojazyčných trhů je v Evropě většina, není náhoda, že Evropská Unie se snaží existenci veřejných vysílatelů podporovat konstatujíc, že mají "přímou vazbu na demokratické, sociální a kulturní potřeby každé společnosti a že zachovávají mediální pluralitu" (citát z tzv. Amsterodamského protokolu k Dohodě o EU ze 17.6.1997).

  Pokud se nechceme stát televizní banánovou republikou, jejíž obyvatelstvo bude zásobováno z domácích televizních zdrojů pouze zpravodajstvím, bulvární publicistikou, lacinou zábavou a soutěžemi, bylo by dobré, kdyby se Česká televize při řešení dilematu veřejných televizí v duálním systému pokusila o to druhé východisko, kombinující masovou přitažlivost s kvalitou a kulturní výlučností.

  Tím spíše, když v českých podmínkách dnes není ve hře jenom česká audiovizuální kultura, domácí filmy a seriály, ale také kvalita veřejného politického diskursu, který je tak důležitý v parlamentní demokracii, v níž si občané ve svobodných volbách vybírají své zastupitele.

  Jestliže dnes u nás dvě komerční televize TV NOVA a TV PRIMA s dopadem na dvě třetiny obyvatelstva jsou pod kontrolou dvou skupiny podnikatelů jednajících ve shodě, existence veřejného vysílatele, schopného čelit hrozícímu názorovému monopolu nezávislou alternativou, je dvojnásob důležitá. Na tom nic nemění pochybnosti o nezávislosti a profesionalitě publicistů ČT vzniklé v peripetiích zimní televizní krize. Už jenom existence alternativy a fakt, že nikdo nemá monopol na televizní informaci, může mít pozitivní vliv.

  | nahoru |

  CHRONOLOGICKÝ ARCHIV 2000-2001 | TEMATICKÝ ARCHIV: INFORMACE/GLOSY | ČESKÁ TELEVIZE | TV NOVA | TV PRIMA | TV3 | ZÁKONY/LEGISLATIVA | POLITIKA | TISK | AUDIOVIZE | KABELOVÁ TV | TELEKOMUNIKACE | HISTORIE MÉDIÍ | NA OKRAJ DNŮ | ŘEKLI O... | PŘEDNÁŠKY/REFERÁTY
  Copyright © Milan Šmíd