zpět na Louč - komentuje svět žurnalistiky a médií    © Milan Šmíd

27.09.2001 RUBRIKA: Informace, glosy, polemiky/TV3

Nejasná zpráva o TV3
Čekají nás další arbitráže?

Svůj údiv nad nestandardním přístupem Rady ČR pro R a TV vysílání (RRTV) k nestandardní licenci Martina Kindernaye pro terestrické vysílání televizního programu TV3 jsem vyjádřil již před časem v článku Hlavně, že máš licenci..., který jsem v Louči č.40 doplnil přílohou s dokumenty týkajícími se tohoto případu.

Můj údiv se událostmi posledních týdnů opět zvětšil a marně hledám klíč k vysvětlení toho, co se vlastně za kulisami TV3 děje. Mám na mysli rozporná prohlášení Martina Kindernaye a Jana Martinka, který je generálním ředitelem TV3, jakož i rozhodnutí RRTV neschválit převod licence na akciovou společnost založenou v zahraničí, nemluvě o zprávách v médiích (deník Super, Strategie, Svět namodro) potvrzujících zadluženost TV3, jejíž majetek je obstavován společností Mafra, která přes TVD dodávala do TV3 zpravodajství.

Zopakujme si ve stručnosti historii tohoto případu.

 • - V září 1996 po mohutném Kindernayově lobbyingu a poslaneckém nátlaku na Radu (vzpomeňme si na tehdejší památný Harrachov) RRTV přidělila fyzické osobě Martinu Kindernayovi (Agentura RTV) licenci k lokálnímu terestrickému televiznímu vysílání v Hradci Králové na dobu pěti let, tj. do 9.9.2001.
 • - O tři měsíce později začíná Kindernay vysílat program Galaxie, který se v roce 1997 dostává do kabelových sítí a v roce 1998 i na satelit. Tam je ovšem provozovatelem Kindernayova "servisní" společnost RTV Gemma.
 • - V roce 1999 získává Kindernay licenci k vysílání na pražském 11.kanálu (do dneška rozšířena o další dvě pražské frekvence), tato licence je však definována pouze jako územní rozšíření licence (Hradec Králové) o další technický prostředek a má tedy stejnou dobu platnosti, tj. do září roku 2001.
 • - V roce 1999 krachuje Kindernayův zahraniční partner v RTV Gemma, nicméně našel se jiný investor, organizovaný Janem Obrmanem, který od 25.5.2000 dodává Galaxii nejen peníze, ale i nový kabát a nové jméno - TV3 (blíže viz nulté číslo Louče).
 • - Ambiciozní projekt čtvrtého celoplošného televizního vysílání nepřináší výsledky slibované zahraničním i domácím investorům. Jan Obrman to svaluje na RRTV, která nechce TV3 poskytnout volné kmitočty rezervované pro digitální vysílání. Do všeho se zamíchala také politika, když publicistika TV3 se v době televizní krize postavila na stranu vzbouřenců ČT. Jan Obrman rezignoval začátkem června, což jsem komentoval v Louči č.39.
 • - Hned týden nato 12.6. RRTV rozhodla, že Kindernayovi prodlužuje platnost licence k lokálnímu vysílání o sedm let, do září 2008.

  Tolik minulost do letošního června.

  Záříjový termín ukončení licence dával vynikající příležitost Radě k tomu, aby se zbavila horkého bramboru, který Kindernayova licence představovala. Je totiž ušita podle stejného střihu, který vyvolal tolik zlé krve - a dnes i škod - u TV NOVA. Nemajetný držitel licence potřebuje servisní společnost k tomu, aby mohl vysílat, a investor této společnosti je mu vydán na milost a nemilost pod hrozbou, že držitel licence servisní společnost opustí.

  Tím, že Rada bez jakýchkoli okolků a podmínek prodloužila Kindernayovi licenci o sedm let, zbavila se šance postavit licenci na nějaký solidnější základ, např. tím, že by ji dostala právnická osoba s přesně definovanými majetkovým vztahy Martina Kindernaye k příslušnému investorovi, ať už by to byl kdokoli.

  To všechno se mohlo udát v režii regulačního orgánu RRTV při rozhodování o prodloužení licence letos v září. Ale nestalo se. Rada dala Kindernayovi bianco šek do ruky na dalších sedm let. Budiž.

  Je jasné, že po zkušenostech s Vladimírem Železným dnes žádný investor nepůjde do holportu s držitelem licence, pokud si nevybuduje nějaký systém záruk, že jeho investice nepřijdou vniveč. A je také jasné, že tohle ví i Martin Kindernay, který investora potřebuje, jinak by jeho cenný majetek - licence - , který mu tak velkoryse Rada darovala na dalších sedm let, mohl přijít vniveč.

  Proto Kindernay již několik měsíců hovoří o tom, že chce převést terestrickou licenci v Hradci Králové a Praze na právnickou osobu, jak mu to umožňuje nový zákon 231/01, paragraf 68, odstavec 6, a proto také požádal Radu, aby se jeho licence převedla na jím stoprocentně vlastněnou akciovou společnost KTV se sídlem v Lucembursku.

  Co se však nestalo, Rada Kindernayův požadavek zamítla. Proč? V tiskové zprávě z 11.9. (a jak jsem se doslechl, také v konečném správním rozhodnutí schváleném 25.9.) se uvádí, že přestože "Rada oceňuje zahraniční investice" a přestože žádost neměla formální nedostatky, žádost se zamítá, protože Rada "dává přednost těm provozovatelům vysílání, jejichž vlastnická struktura a způsob jejich působení v České republice jsou beze zbytku kontrolovatelné a regulovatelné."

  Tohle účelové zdůvodnění ve mně vyvolalo pocit, který angličtina popisuje výrazem "smell a rat", tedy že se tady nehraje zcela na rovinu. Proč? Protože zákon dnes dává Radě takové pravomoci, které ji umožňují vykonávat kontrolu nad licencí, ať už její vlastník sedí v cizině nebo doma. Zahraniční právnická osoba totiž musí mít v Česku podle zákona organizační složku a cokoli by Kindernay chtěl v majetkových vztazích nebo ve vztazích k české složce později změnit, musel by vždy o to Radu nejprve požádat. Takže odkaz na kontrolovatelnost nebo regulovatelnost je podle mne pouhou výmluvou.

  Ano, provozovatel vysílání se sídlem v Lucembursku - to nezní pro české uši příliš důvěryhodně. Ale podle všeho to byla podmínka investora, který chce mít jistotu, že se v Praze nezopakuje novácký scénář, kdy investor nasypal do projektu peníze a když se projekt stal ziskovým, tak mu ukázali dveře (Nova není jediným příkladem, byl tu i případ RTL Radio City).

  Proslýchá se, že pokud by Kindernay o převod licence na právnickou osobu nepožádal, čekala by ho žaloba od investorů do TV3, kteří za něj vyřešili finanční problémy televize Galaxie/TV3 a pojistili si jeho loajalitu smlouvou. Alespoň tak to naznačuje ve Strategienews 27.8.2001 značka (mik), když píše:

  "Pokud tak neučiní (nepožádá o převod) či pokud Rada převod licence neschválí, čeká Kindernaye soudní proces po vzoru "Železný" a TV3 navíc zůstane bez finančních prostředků."

  Kindernay tedy svou povinnost splnil a o převod požádal. Rada mu ho zamítla a on se dnes může vymlouvat na "vis major". A tak - jak uvádí hlásná trouba našich komerčních televizí Jana Perglerová v Právu 25.9. - "Kindernay se stal stoprocentním vlastníkem nové české společnosti, aby zachránil televizi, která se dostala do majetkových potíží" Jméno této společnosti ovšem Kindernay odmítl sdělit. Pokud ovšem nahlédneme do obchodního rejstříku, zjistíme, že jednu takovou společnost Kindernay už v záloze má. Jmenuje se RTV Galaxie a.s. s akciemi na jméno, má IČO 25954211, a je zapsána do obchodního rejstříku 7.6.2001.

  Že by už tenkrát Kindernay věděl, že ji jednou bude potřebovat, protože převod do Lucemburska Rada zamítne? Přiznám se, že z toho pořád nejsem moudrý. I když jsem ochoten přijmout vysvětlení, že Rada skutečně jednala pouze ve veřejném zájmu, a že se jí ten Lucemburk nelíbil, setkal jsem se už s nejrůznějšími spekulacemi o příčině tohoto rozhodnutí. Vyberu pouze dvě:

  Společnost, s jejíž pomocí Kindernay zachraňuje TV3 "a jejíž název ale ještě neřeknu" (Kindernay - Právo 25.9.), je sice ve stoprocentním Kindernayově vlastnictví, ale je připravena opustit dosavadní nezávislý kurs TV3 opřený o peníze zahraničního investora a v budoucnu se zapojí do konglomerátu našich komerčních televizí TV Nova a TV Prima ovládaných MEF a GES holdingy. V jejich zájmu Rada lucemburskou variantu odmítla.

  Radní, kteří se zasloužili o to, aby se Kindernayovi prodloužila terestrická licence o sedm let v rámci našeho jánabráchysmu (když podrbeš záda ty mě, pak já podrbu záda tobě) očekávají za tuto darovanou hodnotu od Kindernaye protislužby, a aby je mohl poskytovat, pomohli mu svým rozhodnutím vyvázat se z povinnosti, kterou na něj zahraniční investor uvalil.

  Důrazně upozorňuji: výše uvedené dva odstavce jsou pouhými SPEKULACEMI, jejichž oprávněnost - jak to obvykle bývá - buď potvrdí nebo vyvrátí budoucí vývoj. Spekulace obvykle nastupují tam, když chybějí informace a když se dějí věci, které odporují logice zdravého rozumu. A tady ta logika doopravdy chyběla. Přinejmenším v červnu, když Rada licence Kindernayovi prodlužovala. To, co se děje s TV3 dnes, je podle mého názoru důsledek této nedůslednosti.


  Paragraf 68, odstavec 6, zákona 231/01 Sb.:
  (6) Fyzická osoba, která je provozovatelem vysílání s licencí nebo provozovatelem převzatého vysílání, může do 6 měsíců od účinnosti tohoto zákona požádat, aby licence nebo registrace, která jí byla udělena, byla převedena na právnickou osobu; Rada žádosti vyhoví pouze v případě, že půjde o právnickou osobu, v níž má fyzická osoba 100% majetkovou účast.

  | nahoru |

  CHRONOLOGICKÝ ARCHIV 2000-2001 | TEMATICKÝ ARCHIV: INFORMACE/GLOSY | ČESKÁ TELEVIZE | TV NOVA | TV PRIMA | TV3 | ZÁKONY/LEGISLATIVA | POLITIKA | TISK | AUDIOVIZE | KABELOVÁ TV | TELEKOMUNIKACE | HISTORIE MÉDIÍ | NA OKRAJ DNŮ | ŘEKLI O... | PŘEDNÁŠKY/REFERÁTY
  Copyright © Milan Šmíd