zpět na Louč - komentuje svět žurnalistiky a médií    © Milan Šmíd

7.2.2005 RUBRIKA: Přednášky/Referáty

Vlastnictví médií a jejich nezávislost a pluralita

Úvod k české kapitole, která je v plném znění k dispozici na této adrese (.pdf). Studie byla psána před rokem, takže některá data a údaje (např. vlastnictví Novy) vývoj již překonal.

Na jaře roku 2004 byla ve Slovinsku publikována studie Media Ownership and its Impact one Media Independence and Pluralism, jejímiž vydavateli jsou SEENPM a Peace Institute.

Studie o vlastnictví médií a jeho dopadu na pluralitu a nezávislost médií vznikla za podpory mediálního programu Open Society Institute, nadace deníku The Guardian a dánského vládního programu Fresta. Studie analyzuje postavení a podmínky činnosti médií v postkomunistických státech střední a východní Evropy po pádu zdejších totalitních režimů.

Jedním z podnětů jejího vzniku byl fakt, že transformace médií ze státních institucí ve svobodné a nezávislé subjekty na jihovýchodě Evropy a v zemích bývalého Sovětského svazu ještě stále není dokončena, a že se zde objevují nebezpečné tendence monopolizace médií domácími nebo i zahraničními mediálními koncerny.

Evropské instituce věnují průběžnou pozornost pluralismu médií svých členských států. Počátkem devadesátých let Komise Evropských společenství zveřejnila Zelenou knihu na téma pluralismus a koncentrace médií , která měla být základem případné směrnice zabraňující vzniku vlastnickým monopolům médií jako nebezpečného jevu ohrožujícího pluralitu médií. K žádnému rozhodnutí na evropské úrovni však zatím nedošlo. Komise ponechala péči o pluralitu médií v péči a odpovědnosti jednotlivých členských států ES, pozdější Evropské unie.

Nicméně Evropský parlament se vícekrát touto otázkou zabýval, naposledy letos v dubnu při projednávání zprávy o ohrožení svobody projevu v zemích EU, zvláště Itálii . Preambule navrhované rezoluce zde cituje z rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva, podle něhož: "svobodná a pluralitní média jsou základní podmínkou uplatňování svobody projevu a informací."

Preambule kromě jiného uvádí, že "je v zájmu demokracie, aby média vyjadřovala široký rozsah politických názorů a stanovisek. Demokracie by byla ohrožena, kdyby jakýkoli jednotlivý názor s možností prosazovat pouze jedno stanovisko, se stal příliš dominantním". Nehledě na to, že "kulturní rozmanitost a sociální soudržnost by mohly být ohroženy, kdyby kultury a hodnoty skupin existujících v rámci dané společnosti (sdílející například společný jazyk, rasu nebo náboženství), nenašly svůj výraz a odraz v médiích."

Svobodná a pluralitní média jsou rovněž v centru pozornosti Rady Evropy. Rada ministrů RE a její Parlamentní shromáždění k tomuto tématu přijaly řadu rezolucí. Patří k nim například Doporučení Parlamentního shromáždění rady Evropy týkající se vysílání veřejné služby z ledna letošního roku nebo rezoluce Rady ministrů o svobodné politické debatě.

Studie o vlastnictví médií vydaná letos ve Slovinsku vychází z principů, ke kterým se hlásí demokratická Evropa. Jednotlivé příspěvky se snaží analyzovat potenciální hrozby, které by mohly pluralitu a nezávislost médií ohrozit. Publikace obsahuje celkem osmnáct situačních zpráv z Albánie, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Černé hory, České republiky, Estonska, Chorvatska, Kosova, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Makedonie, Moldavska, Polska, Rumunska, Slovenska, Slovinska a Srbska. (Státní útvar Srbska a Černé hory byl pojednán ve třech separátních zprávách vzhledem ke specifice a relativní samostatnosti zdejších medií.)

Na rozdíl od států jihovýchodní Evropy, ve kterých je transformace médií, zvláště co do jejich vlastnictví, stále ještě v pohybu, mediální scéna nových členských států EU, tj. České republiky, Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska, je dnes poměrně stabilizovaná.

Zadavatelé studie si analýzu médií v nových členských státech EU vyžádali za účelem komparace. Historické ohlédnutí za privatizací a transformací médií v zemích střední Evropy, včetně popisu chyb a omylů, ke kterým docházelo, by mohlo být pro země jihovýchodní Evropy a státy bývalého Sovětského svazu poučným příkladem a cennou zkušeností.

Z tohoto pohledu je třeba hodnotit i následující studii týkající se České republiky. Byla koncipována jako základní informace určená pro někoho, kdo se s českou mediální scénou setkává poprvé. Také proto se na některé detaily, pro české prostředí tak důležité, již nedostalo.

Pro ty, kteří mají zájem o publikaci Media Ownership and its Impact one Media Independence and Pluralism, a nemají možnost se k ní dostat v tištěné podobě, najdou plné texty jednotlivých studií i celé publikace na webové stránce slovinského Peace Institute ve formátu PDF. Internetová adresa je: http://www.mirovni-institut.si/media_ownership/index.htm.


Organizace SEENPM, která vznikla v únoru 2000, již svým názvem "South-East European Network for the Professionalization of the Media" informuje o náplni své činnosti: podporuje profesionalizaci svobodných a nezávislých médií jako jednoho ze základních předpokladů fungování demokratického politického systému, snaží se o zlepšení podmínek pro jejich práci tak, aby se posílila stabilita v regionu jihovýchodní Evropy. SEENPM sdružuje osmnáct mediálních center a institucí deseti balkánských států a Maďarska.

Peace Institute (Mirovni inštitut), založený ve slovinské Ljubljaně v roce 1991, v době, kdy se na území Jugoslávie válčilo, se zpočátku zaměřoval na analýzy a studie týkající se násilí, řešení válečných konfliktů a bezpečnosti v regionu. Postupem doby Peace Institute rozšířil svůj zájem na širší sociální a politické studie, které propojují akademické výzkumy s potřebami politické praxe.

| nahoru |

CHRONOLOGICKÝ ARCHIV 2000-2001 | TEMATICKÝ ARCHIV: INFORMACE/GLOSY | ČESKÁ TELEVIZE | TV NOVA | TV PRIMA | TV3 | ZÁKONY/LEGISLATIVA | POLITIKA | TISK | AUDIOVIZE | KABELOVÁ TV | TELEKOMUNIKACE | HISTORIE MÉDIÍ | NA OKRAJ DNŮ | ŘEKLI O... | PŘEDNÁŠKY/REFERÁTY
Copyright © Milan Šmíd