zpět na Louč - komentuje svět žurnalistiky a médií    © Milan Šmíd

15.3.2006 RUBRIKA: Informace, glosy, polemiky

Veřejná služba pro všechny: BBC v digitálním věku
(Výpisky z Bílé knihy)

Veřejná služba pro všechny: BBC v digitálním věku - takový je název Bílé knihy o budoucnosti BBC, v níž britská vláda shrnuje diskusi k Zelené knize o revizi Charty BBC, a prezentuje zde svá stanoviska.

Nová Královská Charta by měla stanovit šest nových cílů a účelů BBC:

 • - podporovat občanský život a občanskou společnost,
 • - podporovat vzdělání a výuku,
 • - podněcovat kreativitu a kulturní znamenitost využíváním koncesionářského poplatku jako kapitálového vkladu pro tvůrčí činy,
 • - reprezentovat Velkou Británii, jeho národy a regiony,
 • - přibližovat Velkou Británii světu a svět Velké Británii,
 • - budovat digitální Británii.

  Bílá kniha chce nahradit Radu guvernérů Výborem svěřenců (BBCTrust) s odpovědností směřovanou k plátcům koncesionářských poplatků. Nově by měla být konstituována i Výkonná rada (Executive Board).

  Plátci jsou chápáni jako akcionáři BBC a Trust by měl zastupovat jejich zájmy. BBC Trust byl v Zelené knize používán jako pracovní termín, nemá oporu v zákoně, ale již se začal používat. Podobně jako současná Rada guvernérů by Trust měl být jmenován královnou na doporučení vlády. Funkční období: 5 let.

  Výběr svěřenců nemusí být striktně reprezentativní ve vztahu k obyvatelstvu s výjimkou zastoupení čtyř částí Velké Británie: Anglie, Skotska, Walesu a Severního Irska. Pravidla výběru by měla dodržovat tzv. Nolanovy principy (viz pod čarou nepřeložené), měli by to být lidé se zkušenostmi v mediálním průmyslu i veřejném životě.

  Výkonná rada by měla být většinově tvořena vedoucími pracovníky BBC za předsednictví generálního ředitele s účastí třetiny dalších lidí bez vedoucích funkcí v BBC. Kteří to budou, se nechává na volebním výboru Výkonné rady s kritérii opět dle Nolana (viz pod čarou). Generálního ředitele jmenuje Trust.

  Trust bude více dohlížet na výběr poplatků. Poplatky budou i nadále hlavním zdrojem, v roce 2016 by se jejich role měla přehodnotit, do té doby by role poplatků ve financování BBC měla být umenšována.

  Charakteristiky odlišující pořady BBC od jiných vysílatelů:

 • - vysoká kvalita – plátce poplatků by měl tyto pořady vnímat tak, že se liší od těch, které nachází jinde,
 • - podnětnost, náročnost – měly by nutit publikum k přemýšlení,
 • - původnost – měly by se snažit nabízet vhodný stupeň nového nebo původního obsahu,
 • - inovativnost – měly by nabízet nové myšlenky a vynalézat vzrušující přístupy, a nekopírovat ty staré,
 • - angažovanost - ve smyslu schopnosti přitáhnout publikum k fascinujícím a zábavným tématům a zapojit je do nich.

  Pořady BBC by se měly vyznačovat alespoň jednou z těchto charakteristik.

  BBC i nadále by měla sehrávat významnou roli při zavádění nových technologií, při rozšiřování mediální gramotnosti.

  BBC dostane nové úkoly při archivování pořadů. BBC se stala zakládajícím členem Creative Archive Licence Group, spolu s British Film Institute, Channel 4 a Open University. Tato skupina chce zpřístupnit archivy online ke vzdělávacím účelům.

  BBC by měla sledovat strategii podpory filmové výroby. BBC bude mít důležitou roli také ve zprostředkování sportovních událostí, především Olympijských her v roce 2012.

  BBC i nadále by měla sehrávat roli ve zprostředkovávání mezinárodních událostí britskému publiku a naopak propagovat britskou kulturu do zahraničí.

  Ve věci World Service, který nedávno zrušil více než tucet svých cizojazyčných redakcí Bílá kniha diplomaticky říká: „World Service by se měl přizpůsobit tak, aby čelil komplexním výzvám, které před BBC staví posun v posluchačských a diváckých návycích posledních let jako výsledek globální revoluce družicové a kabelové komunikace.“ Budoucí televizní vysílání v arabštině by mělo mít dvanáct hodin programu denně.

  BBC by měla hrát významnou roli v prosazování technologických novinek a změn. Tj. kromě digitální televize má BBC rozšířit také digitální rozhlas DAB na 90 procent území, a rozvíjet BBC Online na broadbandu (portál bbc.co.uk).

  Od BBC se žádá, aby stejný počet obyvatel, který dnes přijímá BBC analogově, mohlo přijímat BBC i digitálně. Pomůže to prý přechodu na digitál a vypnutí analogu. Dále se od ní očekává informační kampaň při přechodu na digitál a také participace na podpůrných programech, které budou pomáhat osobám starším 75 let při úpravě jejich přijímačů.

  Každá služba BBC by měla být definovaná v „licenci na služby“, kterou vydá Trust, a kterou se budou řídit příslušní vedoucí pracovníci BBC. Trust bude moci tuto licenci v průběhu doby upravovat (na základě změn okolností, podmínek, veřejné debaty apod.).

  Činnost BBC bude podléhat „testu veřejné hodnoty/významu“ (Public Value Test), který bude provádět Trust na základě dat a údajů, které mu dodá Ofcom. Bílá kniha akceptuje definici „veřejné hodnoty“, jak ji uvedl materiál BBC (viz článek Louče), nicméně detaily budou ještě upřesněny v Chartě a Dohodě.

  BBC by měla podléhat regulačním podmínkám (novým kodexům ex ante) zajišťující férovou soutěž na mediální trhu. Regulační podmínky budou stanoveny na základě expertíz komunikačního regulátora Ofcom. Komunikační zákon z roku 2003 dává regulátorovi Ofcom ještě další pravomoci nad BBC včetně možných sankcí, například při hlídání poměrů nezávislé produkce, při dohlížení na to, aby se nesnižoval počet zpravodajských a publicistických pořadů či regionálního vysílání apod.

  Komerční aktivity BBC by měly být založeny na čtyřech zásadách:

 • - měly by být v souladu s veřejným účelem BBC
 • - měly by být obchodně efektivní, hospodárné
 • - měly by chránit značku (brand) BBC
 • - měly by se vyvarovat narušení trhu.

  Tyto komerční služby už nebude schvalovat ministerstvo, ale Trust. Bílá kniha pochválila BBC, že přestala vysílat reklamu na periodika, které vydává její komerční odnož, přičemž reklama na knihy nebo DVD spojené s programy BBC se mohou vysílat i nadále.

  Dosavadní kvóta pořadů vyrobených v zakázce mimo BBC (25 procent) bude moci být podle okolností modifikována, spíše směrem vzhůru, přičemž BBC by měla být ponechána garance, podle níž 50 procent pořadů vyrobí ve své vlastní produkci.

  Bílá kniha konstatuje, že BBC není jediný vysílatel, který vykonává veřejnou službu, jako další jsou zde jmenování ITV, Channel 4, Five S4C a Teletext. U těchto institucí však Ofcom navrhuje zbavit je neziskových povinností veřejné služby, čímž by se jediným vysílatelem veřejné služby stala BBC. Ofcom rovněž zvažuje vytvoření dalšího vysílatele veřejné služby (např. Channel 4) s nárokem na financování z veřejných prostředků.


  The Seven Principles of Public Life

  Selflessness
  Holders of public office should take decisions solely in terms of the public interest. They should not do so in order to gain financial or other material benefits for themselves, their family, or their friends.

  Integrity
  Holders of public office should not place themselves under any financial or other obligation to outside individuals or organisations that might influence them in the performance of their official duties.

  Objectivity
  In carrying out public business, including making public appointments, awarding contracts, or recommending individuals for rewards and benefits, holders of public office should make choices on merit.

  Accountability
  Holders of public office are accountable for their decisions and actions to the public and must submit themselves to whatever scrutiny is appropriate to their office.

  Openness
  Holders of public office should be as open as possible about all the decisions and actions that they take. They should give reasons for their decisions and restrict information only when the wider public interest clearly demands.

  Honesty
  Holders of public office have a duty to declare any private interests relating to their public duties and to take steps to resolve any conflicts arising in a way that protects the public interest.

  Leadership
  Holders of public office should promote and support these principles by leadership and example.

  These principles apply to all aspects of public life. The Committee has set them out here for the benefit of all who serve the public in any way.

  | nahoru |

  CHRONOLOGICKÝ ARCHIV 2000-2001 | TEMATICKÝ ARCHIV: INFORMACE/GLOSY | ČESKÁ TELEVIZE | TV NOVA | TV PRIMA | TV3 | ZÁKONY/LEGISLATIVA | POLITIKA | TISK | AUDIOVIZE | KABELOVÁ TV | TELEKOMUNIKACE | HISTORIE MÉDIÍ | NA OKRAJ DNŮ | ŘEKLI O... | PŘEDNÁŠKY/REFERÁTY
  Copyright © Milan Šmíd